poczta

Poczta Polska rozpisała przetarg publiczny na „świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymywania w czystości obiektów użytkowanych przez Pocztę Polską S.A”. Firma uznała cenę za jedyne kryterium wyboru. „Solidarność” protestuje, wysyłając do Zarządu  i Rady Nadzorczej PP żółte kartki.

– Celem nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych była stabilizacja polskiego rynku pracy oraz likwidacja patologii rynku zamówień publicznych w postaci dominacji kryterium najniższej ceny – przypomina Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK –  Uporządkowaniu rynku mają służyć również klauzule społeczne w zamówieniach. Tymczasem w przetargu Poczty Polskiej w kryteriach oceny jedynym kryterium z wagą 100% pozostaje cena.

„Solidarność” wielokrotnie głośno krytykowała obwiązujące w zamówieniach publicznych zasady. W czerwcu 2014 reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców podpisały wspólny apel do rządu w sprawie zmian obowiązującego prawa. W październiku tego samego roku Sejm znowelizował ustawę o zamówieniach publicznych, wprowadzając zapisy o klauzulach społecznych, stawiających wymóg zatrudniania przez oferentów na umowę o pracę, tam gdzie jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Miało to położyć kres umowom śmieciowym i zaniżaniu kosztów pracy przy szacowaniu ceny zamówienia.

W zamówieniu złozonym przez Pocztę Polską czytamy, że „za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie”.

– „Solidarność” od kilku miesięcy piętnuje przetargi, w których zamawiający  wybierają oferty z wynagrodzeniem poniżej minimalnego oraz szczególnie rażące, jak przetarg ogłoszony przez Pocztę Polską – wyjaśnia Sylwia Szczepańska z Biura Eksperckiego KK. – Wysyłamy ostrzegawcze żółte kartki do instytucji publicznych. Ekspertka dodaje, że kartki dostało już Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Podlaski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, Łódzki Urząd Wojewódzki, Sądy Rejonowe w: Legnicy, Bielsku Podlaskim, Nysie, Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Administracja Zasobów Komunalnych Łódź -Górna. PP jest koleją firmą, do której wysłano żółtą kartkę.

– Przypadek poczty jest tym bardziej rażący, że jeszcze niedawno instytucja głośno podkreślała, że jej główny konkurent, firma InPost nie wykorzystuje klauzl społecznych przy zamównieniech publicznych – przypomina Szczepańska i podkreśla, że „Solidarność” stanowczo protestuje przeciw tak niegodnym praktykom.