RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZARZĄD REGIONU PŁOCKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) osoby pozostawiające swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) na stronie internetowej www.solidarnoscplock.pl w celu skontaktowania się z NSZZ „S”, wyrażenia opinii oraz w celu realizacji innych widniejących na stronie zgłoszeń informujemy, że:

 1. administratorem osób danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem strony internetowej www.solidarnoscplock.pl oraz innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przesyłek listowych i mailowych jest NSZZ „Solidarność” reprezentowany przez Zarząd Regionu z siedzibą w Płocku (dalej: Związek),  dane kontaktowe: Płock (09-400) przy pl. Stary Rynek 5, Tel.: (024) 262 88 33, kom. 883 394 331,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: wiceprzewodniczacy.plock@solidarnosc.org.pl  lub telefonicznie: (024) 262 88 33,
 3. pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach  statutowych Związku oraz w celu realizacji zgłoszenia, w szczególności – poprzez ich dekretowanie przez adresatów zgłoszeń: Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego i in. Członków Prezydium Zarządu Regionu oraz Biura Zarządu Regionu  – przekazywane będą kompetentnym strukturom i jednostkom organizacyjnym Związku, odpowiedzialnym merytorycznie za przedmiot zgłoszenia,
 4. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w celu rozpoznania zgłoszenia oraz realizacji zapewnienia dostępu do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie; odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie,
 5. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO,
 6. osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
 7. podane przez Panią/Pana dane osobowe – poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia i podmiotami wymienionym w pkt 3 Klauzuli oraz za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi IT – nie będą udostępniane innym odbiorcom, w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 3 niniejszej Klauzuli,
 8. w szczególności dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte,
 9. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 10. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: sekretariat.plock@solidarnosc.org.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S”  pl. Stary Rynek 5, Płock (09-400).

ZGODA

 • Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Klauzuli, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.
 • Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pani/Pan że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną automatycznie uzupełnione o IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.
 • Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.

KLAUZULA-INFORMACYJNA-RODO-z-nowym-dziennikiem-ustaw-1