Powiadomienie pracodawcy o chronionych członkach Komisji Zakładowej

WZÓR

POWIADOMIENIE PRACODAWCY O CHRONIONYCH CZŁONKACH KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

 

Zakładowa* Organizacja Związkowa                               …………………………………….  …………………..

NSZZ „Solidarność” przy:                                                                miejscowość               data

(proszę podać nazwę zakładu pracy i adres)

 

Pracodawca

Dyrektor/Prezes

Komisja Zakładowa* NSZZ „Solidarność” informuje na podstawie Uchwały Nr ………… z dnia ………………….., że szczególną ochroną stosunku pracy na okres  ……………………. (np. kadencji 2014-2018)  począwszy od ……………………… do ………………………….. objęci zostali następujący członkowie naszej Komisji Zakładowej*:

 

Lp. imię i nazwisko, pełniona funkcja

1……………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………………………….

 

Podstawa prawna: art. 32 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r.(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).

Za Komisję (podpis)

* proszę wpisać rodzaj organizacji/komisji np. zakładowa/ międzyzakładowa/oddziałowa/podzakładowa