Jan Ryszard Kalinowski

Jan Ryszard Kalinowski  urodzony w Płocku. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia, specjalność polityka społeczna – temat rozprawy doktorskiej: Organizacje pozarządowe na Ziemi Płockiej w okresie przemian ustrojowych w Rzeczypospolitej Polskiej.  Od 1977 roku zajmował stanowisko średniego dozoru technicznego w zakładzie produkcyjnym – Zakład Transportu Przemysłu Drobiarskiego w Płocku. Dyrektor szkół PTO w ramach umowy cywilno-prawnej i umowy o pracę.  Od roku 2002 pracownik dydaktyczno-naukowy w Instytucie Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku gdzie prowadził zajęcia ze studentami w formie wykładu (podstawy prawa, zarządzanie kadrami, zarządzanie jakością, ochrona własności intelektualnej, regionalna polityka strukturalna i rozwoju lokalnego w Unii Europejskiej).

W latach 2008 – 2012 roku pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich i Nauczania w PWSZ w Płocku. Był członkiem zespołu realizującego projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Akademicki system wsparcia aktywizacji zawodowej  studentów i absolwentów subregionu płockiego istotnym instrumentem wdrażania Narodowej Strategii Spójności”. Autor pozycji książkowych dotyczących problematyki instrumentów finansowych Unii Europejskiej.

W działalności społecznej: wiceprezes Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie i prezes oddziału SAP w Płocku do 2011 roku. Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego. Otrzymał Ogólnopolski Platynowy Laur im. E. Kochanowskiej, Warszawa- Gdańsk 2011 oraz otrzymał Nadanie godności  członka Honorowego Płockiego Towarzystwa Oświatowego.