Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała Komisji Zakładowej

nr……………/………r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 20… r.

Komisja Zakładowa zatwierdza bilans i rachunek wyników za 20.. r. Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą ………………………… zł (słownie ……………………………..), a rachunek wyników wykazuje stratę/zysk w wysokości ……………. zł (słownie ………………………..).

Za KZ Przewodniczący …………………………………….

Sekretarz KZ ……………………………………………