Warunki przyznawania

Warunki przyznawania

 tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” oraz tytułu Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”

 

 • 1
 1. Walne zebranie delegatów regionu może przyznać tytuł: Zasłużony dla Regionu (nazwa regionu) NSZZ „Solidarność”
 2. Kongres krajowego sekretariatu branżowego może przyznać tytuł: Zasłużony dla Krajowego Sekretariatu (nazwa sekretariatu branżowego) NSZZ „Solidarność”.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” może przyznać tytuł: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.
 4. Tytuł, o którym mowa w ust. 1 i 2 może być przyznany osobie, która ma znaczące zasługi w działalności na rzecz członków Związku danego regionu lub krajowego sekretariatu, wspierała aktywnie działalność struktur związkowych, przyczyniała się do ich rozwoju oraz dochowuje wierności ideałom „Solidarności”.
 5. Tytuł, o którym mowa w ust. 3 może być przyznany osobie mającej wybitne zasługi dla NSZZ „Solidarność”, która nadal dochowuje wierności ideałom „Solidarności” oraz spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1)     Przyczyniała się swoją postawą w służbie, w pracy, w życiu osobistym do popularyzacji ideałów „Solidarności” na poziomie ponadregionalnym. 2)     Nie będąc członkiem naszego Związku wspierała czynnie – w kraju lub za granicą – jego działalność. 3)     Była represjonowana za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność” w okresie PRL lub w okresie późniejszym

 • 2
 1. Wniosek o wszczęcie procedury nadawania tytułu, o którym mowa w par. 1 ust. 1, może składać:

1)     zarząd regionu; 2)     władza wykonawcza jednostki organizacyjnej Związku zarejestrowanej w danym regionie.

 1. Wniosek o wszczęcie procedury nadawania tytułu, o którym mowa w par. 1 ust.2, może składać:

1)        rada krajowego sekretariatu branżowego; 2)        władza wykonawcza branżowej jednostki organizacyjnej Związku będącej członkiem danego krajowego sekretariatu branżowego.

 1. Wniosek o wszczęcie procedury nadawania tytułu, o którym mowa w par. 1 ust. 3, może składać:

1)      zarząd regionu. Wniosek ten musi być dodatkowo poparty przez co najmniej jedną władzę wykonawczą innego regionu, 2)      rada krajowego sekretariatu branżowego. Wniosek ten musi być poparty przez co najmniej jedną radę innego krajowego sekretariatu branżowego. W przypadku, gdy wniosek dotyczy członka Związku, to musi on posiadać pozytywną opinię zarządu regionu, w którym zarejestrowana jest jednostka organizacyjna Związku, w której kandydat do tytułu kontynuuje członkostwo w NSZZ „Solidarność”. 3)      Prezydium Komisji Krajowej. W przypadku, gdy wniosek dotyczy członka Związku, to musi on posiadać pozytywną opinię zarządu regionu, w którym zarejestrowana jest jednostka organizacyjna Związku, w której kandydat do tytułu kontynuuje członkostwo w NSZZ „Solidarność”.

 1. Wniosek musi zawierać krótki życiorys kandydata i opis zasług wraz z uzasadnieniem.

 

 • 3

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” może nadać tytuł: Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” osobie nieposiadającej prawa do zrzeszania się w NSZZ „Solidarność”, jeżeli dochowuje ona wierności ideałom „Solidarności” i spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. Nie będąc członkiem Związku, udzielała znaczącego wsparcia i pomocy NSZZ „Solidarność”.
 2. Przed utratą prawa zrzeszania się w związku zawodowym, będąc członkiem NSZZ „Solidarność” poniosła na jego rzecz znaczące zasługi.
 3. Czynnie wspierała działalność NSZZ „Solidarność” na terenie Polski lub poza jej granicami.
 4. Była represjonowana przez władze komunistyczne za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność”.
 • 4
 1. Wniosek o wszczęcie procedury nadawania tytułu, o którym mowa w par. 3, może składać:

1)   zarząd regionu; 2)   rada krajowego sekretariatu branżowego; 3)   Prezydium Komisji Krajowej;

 1. Wniosek musi zawierać krótki życiorys kandydata i opis zasług wraz z uzasadnieniem.
 • 5
 1. Wniosek o wszczęcie procedury nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” lub Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” składa się do Komisji Krajowej nie później niż na trzy miesiące przed terminem kolejnej sesji KZD.
 2. Komisja Krajowa powołuje Kapitułę Tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” i Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”, wskazując jednocześnie jej przewodniczącego oraz uchwalając regulamin funkcjonowania Kapituły. Skład Kapituły nie może liczyć mniej niż 7 osób. Wskazane jest, aby skład Kapituły stanowili: co najmniej dwóch członków Komisji Krajowej oraz osoby wyróżnione przez Krajowy Zjazd Delegatów tytułem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” lub Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”.
 3. Kapituła rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 1, w okresie jednego miesiąca po wygaśnięciu terminu, o którym mowa w ust.1. Zaakceptowane przez Kapitułę wnioski zostaną wysłane, za pośrednictwem Komisji Krajowej, do wszystkich zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych. Uwagi lub zastrzeżenia, do poszczególnych kandydatur, zarządy regionów i rady sekretariatów mogą przesłać do Komisji Krajowej w terminie wskazanym przez Komisję Krajową, który nie może być krótszy niż 30 dni przed datą rozpoczęcia sesji Krajowego Zjazdu Delegatów.
 4. Komisja Krajowa przedkłada Krajowemu Zjazdowi Delegatów projekt uchwały zawierającą listę kandydatów do tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” lub „Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” zaakceptowanych przez Kapitułę, o której mowa w ust. 2 do których nie wpłynęły uwagi lub zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3.
 • 6
 1. Osoba, której przyznano tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” otrzymuje:
 • odznakę: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”,
 • specjalną legitymację lub dyplom.
 1. Osoba, której przyznano tytuł Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” otrzymuje:
 • legitymację Honorowego Członka NSZZ „Solidarność”
 • odznakę honorowego członka związku

Honorowy członek NSZZ „Solidarność” jest uprawniony do uczestniczenia, w charakterze gościa, w obradach Krajowego Zjazdu Delegatów.

 • 7
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.
 2. Tracą moc Uchwała nr 26 VI KZD oraz Uchwała nr 7 XVI KZD.