Rozliczenie finansowe organizacji zakładowych

Rozliczenie finansowe organizacji zakładowych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkowi podatkowemu , tzn.:

  1. Są zobowiązane do prowadzenia co najmniej uproszczonej ewidencji rachunkowej zgodnej z ustawą o rachunkowości w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty) , i ewentualnie opodatkowania i należnego podatku – art.9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  2. Są zobowiązane bez wezwania składać corocznie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy do 31 marca następnego roku. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody związków zawodowych – w części przeznaczonej na cele statutowe. Skutkiem tego zwolnienia jest obowiązek sporządzenia informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Służy do tego formularz CIT-8/O będący załącznikiem do zeznania CIT-8.

Cały dochód zwolniony z podatku powinien być wykazany w tym załączniku, a następnie przeniesiony do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – CIT-8.

Sprawozdanie Finansowe sporządza organizacja związkowa w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego . Dniem bilansowym jest dzień kończący rok obrotowy – 31 grudnia lub dzień zakończenia działalności zakładowej organizacji związkowej. Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z : – bilansu, który powinien zawierać aktywa i pasywa na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego oraz bieżącego roku obrotowego – rachunku zysków i strat, który obejmuje przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy – informacji dodatkowej, która powinna zawierać informacje i wyjaśnienia nie objęte bilansem i rachunkiem wyników, a niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki.

Ponadto przypominamy, iż każda organizacja związkowa jako odrębna od Zarządu Regionu osoba prawna, powinna mieć nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przydzielany przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy oraz numer REGON przydzielany przez Urząd Statystyczny. Bilans oraz rachunek wyników należy zatwierdzić stosowną uchwałą władzy wykonawczej, tj.: Komisji Zakładowej, Komisji Międzyzakładowej albo Komisji Podzakładowej.

Informacje i pomoc można uzyskać w Zarządzie Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”