Szkolenia

 

Plan zagadnień, tematów szkoleń dla członków NSZZ „Solidarność”
Regionu Płockiego na rok 2020.

1. Szkolenie dla skarbników i komisji rewizyjnych (preliminarz przychodów i wydatków, dokumentacja finansowa). Luty 2020 r.
2. Negocjacje – Dział Programów Europejskich /dla pracownika zajmującego się rozwojem związku/. 14-17 stycznia 2020 r.
3. Narzędzia wspomagające działalność związkową:
• Zarządzanie wydatkami organizacji związkowej i dokumentami księgowymi,
• Zasady tworzenia profesjonalnych pism związkowych, uchwał, protokołów,
• Tworzenie bazy danych,
• Mobilna archiwizacja pism związkowych
4. Tworzenie strategii rozwoju własnej organizacji związkowej; Organizowanie pracowników w Związek. 18-21.03.2020 r.
5. Radzenie sobie ze stresem. 18-21.03.2020 r. (II etap).
6. Szkolenie dla SIP (normy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, systemy rozliczenia czasu pracy, praca w warunkach uciążliwych).
7. Warsztaty. Rozwój związku, pozyskiwanie nowych członków związku.
8. Szkolenie negocjacyjne: 9-11.09.2020 r.
• Rodzaje, etapy oraz przygotowanie do negocjacji
• Techniki, style, strategia negocjacji
• Organizacja pracy zespołu negocjacyjnego
9. Kształtowanie wizerunku działacza związkowego.
• Komunikacja społeczna,
• komunikacja interpersonalna,
• kształtowanie wizerunku medialnego.
10. Bieżące zmiany w prawie pracy, w ustawie o związkach zawodowych /OM NSZZ „S” PKN ORLEN/ 27-30 maja 2020 r.
11. Restrukturyzacje w spółkach skarbu państwa, negocjacje UZP /MOZ NSZZ „S” ENERGA_OPERATOR S.A.
12. Radzenie sobie ze stresem. 19-20-21 sierpnia 2020 r.
13. Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy i zasad BHP.
14. Spory zbiorowe. Zasady prowadzenia sporu zbiorowego.
15. Organizacja osobowości w kontekście zdolności. Subiektywne doświadczenia nauczyciela w relacji z dzieckiem w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. (szkolenie dla związkowców MKOiW – pracowników przedszkoli i szkół podstawowych).
16. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym. Wsparcie pozarodzinne. (szkolenie dla związkowców MKOiW – nauczycieli liceów i szkół ponadpodstawowych)
17. Psychologiczne następstwa choroby. Interwencje i wsparcie. (szkolenie dla związkowców MKOiW – pracowników szkół specjalnych, poradni, ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego domu kultury, bursy i internatu).
18. Ochrona prawna nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego i odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela. (dla MKOiW).

Umieszczone powyżej propozycje i terminy szkoleń mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zarządu Regionu Płockiego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziemy bezpośrednio informowali osoby, które przesłały zgłoszenie na szkolenie w określonym temacie i terminie.