Szkolenia

Plan zagadnień, tematów szkoleń dla członków NSZZ „Solidarność”

                                Regionu Płockiego na rok 2022.

 1. Szkolenie dla skarbników i komisji rewizyjnych (preliminarz przychodów i wydatków, dokumentacja finansowa).
 2. Szkolenie dla członków komisji zakładowych: narzędzia wspomagające działalność związkową:
 • Zarządzanie wydatkami organizacji związkowej i dokumentami księgowymi,
 • Zasady tworzenia profesjonalnych pism związkowych, uchwał, protokołów,
 • Tworzenie bazy danych,
 • Mobilna archiwizacja pism związkowych
 1. Szkolenie „Negocjacje”

    Szkolenie jest przeznaczone dla Organizacji Zakładowych. Czas realizacji szkolenia: 2,5 dnia Grupa szkoleniowa: 20 uczestników Cel szkolenia: nabycie umiejętności negocjacyjnych

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Konflikt.
 2. Etapy negocjacji.
 3. Warunki skutecznych negocjacji.
 4. Zespół negocjacyjny.
 5. O czym należy pamiętać negocjując Układ Zbiorowy Pracy?
 6. Strategie negocjacyjne.
 7. Taktyki negocjacyjne.
 8. Ćwiczenie negocjacyjne.
 9. Czynniki determinujące siłę związku zawodowego.
 10. Komunikat asertywność oraz „komunikat ja”.
 11. Ćwiczenie negocjacyjne.
 12. Symulacja negocjacji.
 13. Podsumowanie szkolenia.

     3. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem” (I etap).

     4. Szkolenie „Mobbing w miejscu pracy” /I etap/

     5. Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy(normy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, systemy rozliczenia czasu pracy, praca w warunkach uciążliwych)     (szkolenie stacjonarne)

     6. Szkolenie „Negocjacje” –  drugie szkolenie

     7. Kształtowanie wizerunku działacza związkowego. 

WIZERUNEK DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO  CZ. I

Szkolenie jest przeznaczone dla organizacji zakładowych. Prowadzone jest z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Czas realizacji szkolenia: 2 dni Grupa szkoleniowa: 20 uczestników Cel szkolenia: – świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego – nabycie umiejętności publicznych wystąpień

PROGRAM SZKOLENIA

 1. 1. Komunikacja społeczna w działalności związkowej: – pojęcie i elementy komunikacji, – style, – poziomy.
 2. Komunikacja interpersonalna: – werbalna, – niewerbalna.
 3. Aktywne słuchanie.
 4. Głos jako narzędzie w procesie porozumiewania się: – ćwiczenia z emisji głosu
 5. Wystąpienia publiczne: – ćwiczenia z kamerą
 6. Wizerunek zewnętrzny związku zawodowego.
 7. Jak pokonać tremę i stres?
 8. Podsumowanie szkolenia.

WIZERUNEK DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO  CZ IIĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji zakładowych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Wymogiem uczestnictwa jest ukończenie pierwszej części szkolenia. Czas realizacji szkolenia: 2 dni Grupa szkoleniowa: 20 uczestników Cel szkolenia: – świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego – ćwiczenia praktyczne

PROGRAM SZKOLENIA

 1. 1. Komunikacja interpersonalna i jej zastosowanie w działalności związkowej.
 2. Komunikacja werbalna – ćwiczenia – retoryka, – słuchanie innych, – parafraza, – sugestia, perswazja, manipulacja, – trudne pytania – jak na nie odpowiadać, – przemawianie na zebraniach i zgromadzeniach.
 3. Komunikacja niewerbalna – ćwiczenia – odczytywanie mowy ciała, gestykulacja, – emisja głosu, – panowanie nad emocjami – inteligencja emocjonalna.
 4. Stres – jak sobie z nim radzić – ćwiczenia.
 5. Kreowanie wizerunku związku zawodowego NSZZ „Solidarność” 6. Podsumowanie szkolenia.

 

8. Radzenie sobie ze stresem (II etap).

9. Szkolenie „Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy i zasad BHP.”

10. Szkolenie „Spory zbiorowe”.  Zasady prowadzenia sporu zbiorowego.

11. Szkolenie „Zmiany w prawie pracy i BHP”.

Umieszczone powyżej propozycje szkoleń mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zarządu Regionu Płockiego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziemy bezpośrednio informowali osoby, które przesłały zgłoszenie na szkolenie w określonym temacie.