wzór pisma dot. przekazywania składki związkowej na rachunki bankowe

*wzór

 

……………………………………..                                                  …………………………………

     (pieczątka firmowa organizacji związkowej)                                                                                                             (miejscowość i data)

 

…………………………………………

………………………………………..

                                                                                                         (pracodawca)

W n i o s e k

w sprawie przekazywania składki związkowej na rachunki bankowe

Zakładowa(Międzyzakładowa) Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres zakładu, w którym działa organizacja związkowa)

na podstawie art. 331 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 167) wnosi o comiesięczne przekazywanie pobranej składki związkowej –stanowiącej 0,82% miesięcznych przychodów członka Związku:

a/ osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów osiąganych z tytułu godzin nadliczbowych/ /ponadwymiarowych, przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,

b/ pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych),

na rachunek bankowy Zakładowej (Międzyzakładowej) Organizacji Związkowej

w………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres organizacji)

na rachunek:

…………………………………………………………………………………………………………

                                                              (nazwa banku i numer rachunku bankowego organizacji)

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………

 (pieczątka i podpis przewodniczącego)