Dnia 25 września 2019 r. Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Dr Oetker Dekor  Sp z o.o. w Płocku we współpracy z Zarządem Regionu Płockiego NSZZ Solidarność przeprowadziła wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Dr Oetker Dekor Sp. z o.o. w Płocku. W Wyniku tych wyborów członkowie organizacji zakładowej wyłonili spośród dwójki kandydatów nowego przewodniczącego organizacji, w osobie Pawła Skalskiego.

Wybory zostały przeprowadzone na terenie zielonym graniczącym z Dr Oetker Dekor Sp. z o.o. W niemal czterdziestoletniej historii  Regionu Płockiego po raz pierwszy zaistniała sytuacja, w której pracodawca najpierw nie wyraził zgody na przeprowadzenie wyborów na terenie zakładu pracy, następnie odmówił podjęcia rozmów z Zarządem Regionu.. W tej sytuacji tak Zarząd Regionu jak i Zakładowa Organizacja Związkowa podjęły jednomyślną decyzję o konieczności przeprowadzenia wyborów poza bramą zakładu. Pomimo niespotykanych dotąd trudności organizacyjnych Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Dr Oetker Dekor Sp z o.o. wzorowo wręcz stanęła na wysokości zadania. Głosowanie cieszyło się bardzo wysoką frekwencją, prowadzone było w atmosferze solidarności, niezłomności i poczuciu wspólnoty. Członkowie związku jednoznacznie pokazali, że nasza organizacja to nie tylko nazwa, ale też ciągle żywa idea. Idea, która nakazuje jednoczyć się ponad podziałami, odważnie przeciwstawiać przeciwnościom, być razem gdy sprawa tego wymaga. W „Solidarności”  poczucie wspólnoty jest ciągle żywe i niezagrożone, jesteśmy solidarni nie tylko z nazwy.

Wolność związkowa jest jedną z podstawowych wolności publicznych w zbiorowych stosunkach pracy państw demokratycznych. Źródłem tej wolności jest przyrodzona godność jednostki ludzkiej. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych i innych dobrowolnych zrzeszeń. Na poziomie ustawowym wolność tę potwierdza art. 2 ustawy o związkach zawodowych ustanawiając „Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami”.

Nie ulega wątpliwości, że związki zawodowe są jednym z głównych elementów systemu ochrony praw pracowniczych. Ich prawidłowe funkcjonowanie może nie tylko zapobiec uporczywemu naruszeniu praw pracowniczych i  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale przede wszystkim może przeciwdziałać przypadkom naruszania godności ludzkiej. Dlatego też uważamy, że tak ważne jest przeciwstawianie się wszystkim działaniom utrudniającym swobodne prowadzenie działalności związkowej.