SZKOLENIE KOMISJI REWIZYJNYCH ORGANIZACJI ZAKŁADOWYCH i MIĘDZYZAKŁADOWYCH NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego odbyło się w dniach 7 i 8 grudnia 2023 roku.

Szkolenie prowadziła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej koleżanka Anna Kaurzel.

Uczestniczyło w nim 62 przedstawicieli z 41 organizacji związkowych.

Na szkoleniu były omawiane m. in. podstawy prawne działania:

 1. § 44 Statutu NSZZ „Solidarność”.
 2. Uchwała nr 2 XIX KZD ws. zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych.
 3. Regulamin działania KR przyjętych uchwałą.
 4. Porozumienie pomiędzy KR i KZ lub KM ( jeśli jest zawarte ).
 5. Uchwała KR o przeprowadzeniu kontroli ( powołaniu zespołu do  przeprowadzenia danej kontroli ).

Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny Związku,  jest w swoim działaniu niezależna od władzy wykonawczej  tj. Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej) i jej Prezydium.

Komisja Rewizyjna suwerennie podejmuje decyzje ustalające jej wewnętrzną organizację działania z uwzględnieniem przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego. Jedynie  władza stanowiąca danej struktury i władza stanowiąca jednostki nadrzędnej może wyznaczyć szczegółowe zadania komisji rewizyjnej mieszczące się w zakresie jej zadań określonych prawem. Komisja Rewizyjna  podejmuje swe postanowienia w formie uchwał, decyzji i stanowisk. Dla ich ważności niezbędne jest ich przyjęcie zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu, co najmniej połowy członków KR.

Uprawnienia  komisji rewizyjnych:

 • Kontrola władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej i jej prezydium w zakresie:
  • działalności finansowej,
  • zgodności działania z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego i obowiązującego prawa powszechnego.
  • w przypadku polecenia kontroli – KR może żądać przekazania odpowiednich informacji i wyjaśnień, które powinny być przekazane w terminie wskazanym przez KR.

Czynności kontrolne prowadzone przez KR dotyczą w szczególności;

W zakresie działalności finansowej:

 • Całokształtu działalności finansowej i majątkowej, określenia kondycji finansowej danej jednostki organizacyjnej, w tym kwestii związanych  z ewentualnymi zadłużeniami,
  • Prawidłowości prowadzonej dokumentacji finansowej oraz jej zgodności ze stanem faktycznym,
  • Realizacji wydatków zgodnie z uchwalonym budżetem danej władzy i wykonywaniem innych zobowiązań określonych w uchwale finansowej KZD,
  • Gospodarki majątkiem danej jednostki organizacyjnej Związku.

W zakresie zgodności działania z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego co do:

 • Uchwalonych dokumentów (w tym uchwał i decyzji ) zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwał władz nadrzędnych jednostek organizacyjnych Związku obowiązujących daną władzę,
  • Reprezentowania danej władzy na zewnątrz,
  • Sposobu podejmowania postanowień danej władzy,
  • Sposobu gromadzenia i zabezpieczania dokumentacji danej władzy.

W zakresie przepisów obowiązującego prawa:

 • Badania zgodności postanowień i czynności podejmowanych przez daną władzę z obowiązującym prawem,
  • Wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych wobec odpowiednich urzędów państwowych i samorządowych.

Dzień pierwszy


Dzień drugi

By Mariusz