kasa

Obradujące w Gdańsku prezydium KK NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 29 października 2015. Uwagi, które zgłasza Związek, były zgłoszone w latach poprzednich. Dochodzą do tego postulaty zawarte w opinii do projektu budżetu państwa na 2016 r. (dostępne TUTAJ).

Odwołując się do  stanowiska trzech reprezentatywnych central związkowych NSZZ „Solidarność” wnosi o zrewidowanie ustawy budżetowej na rok 2016, tak aby została w niej odzwierciedlona propozycja waloryzacji wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej na poziomie nie niższym niż 10,5 proc. Związek podkreśla, że wieloletnie zaniechanie waloryzacji wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej doprowadziło do znacznej deprecjacji ich wartości, co w praktyce oznacza postępujące ubożenie tej grupy pracowników. Stąd przewidziana w budżecie dodatkowa kwota 2 mld złotych nie zmieni tendencji ograniczenia realnej wartości wynagrodzeń.

Prezydium KK zdecydowanie negatywnie ocenia  zamrożenie wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Według projektu, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. będzie podstawą do wyliczeń odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Tak więc podstawa do wyliczeń odpisu podstawowego na Fundusz w 2016 roku pozostanie na poziomie roku 2011.

Związek nie zgadza się, aby po raz kolejny środki z Funduszu Pracy były przeznaczane na staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych. Środki gromadzone w Funduszu Pracy są relatywnie niewielkie w porównaniu do potrzeb związanych z rynkiem pracy, tymczasem „staże podyplomowe oraz specjalizacje lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych związane z edukacją i rozwojem pracowników powinny być finansowane z innych źródeł”.

NSZZ „Solidarność” zaznacza, że  ograniczenie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jest absolutnie nieuzasadnione. Ograniczenie umożliwia obniżenie odpisu na ten cel do wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co wiele samorządów skrzętnie wykorzystuje. Nieprawdą jest, że wyodrębnione przez jednostki samorządu terytorialnego środki na doskonalenia zawodowe nauczycieli były do tej pory niewykorzystywane. Takie przypadki mają miejsce w jednostkach samorządu terytorialnego. „Stoi to w rażącej sprzeczności z wolą ustawodawcy, określoną w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela określającej wysokość pomocy samorządu na doskonalenie. Powoduje to również znaczne zwiększenie ponoszonych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego przez samych nauczycieli, co nie ma precedensu w innych profesjach” – czytamy w decyzji prezydium KK.

Opiniując negatywnie projekt, Związek jednocześnie domaga się stosowania ustawowych zapisów tych aktów prawnych, które projekt zmienia na niekorzyść pracowników.