500

Sejm przyjął program Rodzina 500+. Głosowało 444 posłów. Za opowiedziało się 261 posłów, przeciw głosowało 43. Wstrzymało się – 140 posłów. Przed głosowaniem posłowie rozpatrzyli kilkanaście poprawek i kilkanaście wniosków mniejszości. „Solidarność” popiera główny cel programu, ale zaznacza, że rozwiązania zaproponowane przez rząd mogą mieć ograniczone efekty, a zdefiniowane cele mogą być trudne do osiągnięcia.

Świadczenie będzie przysługiwać wszystkim rodzicom na każde drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie. Żeby otrzymać je także na pierwsze dziecko, trzeba będzie zmieścić się w kryterium dochodowym – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne, pozostające na utrzymaniu rodziców. Co ważne, 500 zł przysługuje na dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia, ale do wyliczenia kryteriów dochodowych można brać pod uwagę dzieci mieszkające z rodzicami, które nie ukończyły 25 lat.

Cała kwota świadczenia jest zwolniona z podatków i składek

O pieniądze może wnioskować tylko jedno z rodziców. Prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać także samotnym rodzicom czy rodzinom, w których dzieci pochodzą z różnych związków. Decydować ma to, na czyim utrzymaniu znajdują się dzieci.

Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci adoptowane, ale nie na dzieci w pieczy zastępczej. W tym drugim przypadku pojawi się dodatek wychowawczy, który także będzie wynosił 500 zł.

Pieniądze są przeznaczone zarówno dla obywateli polskich, jak i cudzoziemców pracujących w Polsce. Oznacza to, że mogą je pobierać zarówno Polacy, którzy wyjechali do pracy do innych krajów, nawet jeśli wyjechali na stałe razem z całymi rodzinami. Warunkiem jest, żeby nie pobierali w kraju, w którym przebywają, podobnych świadczeń.Prawo do świadczenia wychowawczego będą mieli też imigranci zarobkowi, którzy pracują w Polsce. Co prawda projekt przewiduje, że świadczenie będzie przyznawane tylko w przypadku, gdy będą oni przebywali w Polsce wraz z rodzinami, ale pozostawia pewną furtkę. Powodem jest zasada równego traktowania w ramach UE – a w przypadku gdy Polacy nie muszą mieć rodziny w kraju, aby otrzymać świadczenie, to obywatele innych krajów UE powinni mieć podobne prawa.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na rok, a dokładniej na okres od 1 października do 30 września kolejnego roku. Wyjątkiem jest pierwszy okres. Pierwsze przyznane świadczenie będzie ważne bowiem aż do 30 września 2017 roku. Program wg planów ma wystartować w kwietniu, natomiast wnioski będzie można składać przez 3 pierwsze miesiące bez utraty świadczeń za ten okres. To oznacza, że nawet osoba, która złoży wniosek pod koniec czerwca, dostanie świadczenie za trzy miesiące od kwietnia włącznie.

Wymagane dokumenty 

Wniosek ws. świadczenia będzie można złożyć w zależności od tego, który organ władze gminy upoważnią do zajmowania się świadczeniami. Będzie można go także złożyć przez internet, a podpisać go będzie można elektronicznym profilem e-PUAP. Większość dokumentów urzędnicy mają zgromadzić sami. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

– oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

– w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (na podstawie tego jest wyliczany dochód rolnika w oparciu na wskaźnik GUS),

– w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, 4. w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

– w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie będzie zobowiązana do dołączenia do wniosku informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (udzielanych przez urząd skarbowy), informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny, informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności, zaświadczeń zawierających informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczało się do dochodu przy staraniu się o inne świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ustawa przyjęta przez rząd, trafiła już do Sejmu. Jest bardzo prawdopodobne, że zostanie przyjęta jeszcze w lutym i zacznie obowiązywać do kwietnia.