RODO

IOD_informacja prawna

Upoważnienie do przetwarzania danych

Formularz zgody

Klauzula informacyjna

Polityka ochrony danych ZOZ.docx

Potwierdzenie zapoznania się z Polityką

Rejestr czynności przetwarzania

Rejestr naruszeń

Rejestr użytkowników

Rejestr zbiorów