organizator

Jak skuteczniej organizować pracowników? Jak odbudować siłę Związku? Jak motywować siebie i innych, zaplanować działania i wywierać wpływ społeczny? Innymi słowy, profesjonalizm i skuteczność to główne tematy zorganizowanego w Gdańsku ogólnopolskiego spotkania szkoleniowego dla organizatorów związkowych. Gościem specjalnym spotkania przygotowanego przez Dział Rozwoju Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” był trener z brytyjskiego związku zawodowego GMB, Colin Kirkham.

W dniach 23-26 czerwca w Gdańsku spotkało się 40 organizatorów związkowych z Regionów i Komisji Krajowej, aby uczyć się skutecznego organizowania i zaplanować działania w kraju. W imieniu przewodniczącego KK NSZZ „S” Piotra Dudy, spotkanie otworzył Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „S”.

– Dokładnie dwa lata temu gościliśmy w siedzibie GMB i było to fantastyczne spotkanie. Tym bardziej cieszę się, że mamy okazję podczas tego szkolenia w większym gronie wysłuchać doświadczeń tych, którzy odnoszą sukcesy. To, co usłyszeliśmy wówczas we Wielkiej Brytanii otworzyło nam oczy na wiele spraw. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre rozwiązania są nie do przyjęcia w Polsce, jak np. pobieranie składki  bezpośrednio z konta bankowego pracownika, ale szereg rozwiązań jest do wdrożenia i można z nich czerpać inspiracje  – mówił Tadeusz Majchrowicz. Jak dodał zastępca przewodniczącego, pierwsze zmiany mają nastąpić już niebawem, bo w 2016 planowany jest Zjazd Krajowy, który zajmie się tylko i wyłącznie zmianami w statucie i ordynacji wyborczej.

Następnie głos zabrał partner szkolenia, Roland Feicht, dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce. – W Związku najważniejsi są organizatorzy, to oni są jego przyszłością. Takie doświadczenia mamy z Niemiec, gdzie po kryzysie uzwiązkowienia największy niemiecki Związek IG Metal postawił właśnie na rozwój. Tym bardziej cieszę się, że wysłuchamy dziś trenera GMB. Mam nadzieje, że szkolenie was zmotywuje i doda sił w codziennej pracy – mówił.

Główna część szkolenia dotycząca kwestii organizowania pracowników rozpoczęła się opisem doświadczeń brytyjskiego związku zawodowego GMB przez Colina Kirkhama. – Nie tak dawno, bo na początku lat dwutysięcznych byliśmy w kryzysie, stopnieliśmy do pół miliona członków, a co za tym idzie podupadliśmy finansowo. Aktywności polityczne, bycie w mediach, dostarczanie członkom usług nie przynosiło rezultatów. Mieliśmy do wyboru połączyć się z innym związkiem lub zacząć odbudowywać GMB. Wybraliśmy to drugie, znalazł się odważny lider mający długoterminową wizję rozwoju, który przekonał związkowców do wielu systemowych zmian i zaangażowania w ciężką pracę. Dziś wszystko jest podporządkowane organizowaniu pracowników, wszyscy liderzy w zakładach pracy zostali przeszkoleni z tego tematu, mamy tysiące naturalnych organizatorów w zakładach pracy. Poza tym zatrudnieni w każdym z 9 regionów organizatorzy ściśle współpracują z organizatorami zakładowymi, a oprócz tego prowadzą kampanie w  firmach, gdzie nas jeszcze nie ma. Dział centralny koordynuje całość, inicjuje nowe kampanie i wspiera regiony w działaniu. Dzięki systemowi informatycznemu i współpracy struktur uzwiązkowienie mierzymy co miesiąc z dokładnością do jednego członka. Obecnie mamy 650 tys. członków i znacznie poprawiliśmy kondycję finansową, a to sprawia, że możemy robić jeszcze więcej. Wszystko się kręci w dobrym kierunku.

W dalszej części Colin Kirkcham przedstawił szczegóły drogi do zmian, przybliżył „kuchnię organizowania” w zakładach pracy oraz zaprezentował kampanie organizowania pracowników w sektorze budżetowym (szkoły, placówki edukacyjne, domy opieki), w sektorze prywatnym (ASDA handel) a nawet agencjach pracy tymczasowej (ESOS). – Najważniejszy jest zespół organizatorów, plan i konsekwencja, ale trzeba także uderzać w cel we wszystkich regionach w jednym czasie. Im więcej rozmów każdego dnia z niezorganizowanymi pracownikami, tym lepiej, rozmowy bezpośrednie, spotkania, szukanie liderów to klucze do sukcesu – dodał Kirkcham podsumowując swoją prezentację.

Kolejna część szkolenia dotyczyła wzmacniania umiejętności interpersonalnych. Doradczynie zawodowe z firmy zewnętrznej przeprowadziły kilka bloków warsztatowych. Organizatorzy szkolili się z planowania pracy, radzenia sobie z wyczerpaniem zawodowym, motywowania oraz wpływania na otoczenie. Anna Dąbrowska, coach prowadzący szkolenie skonkludowała, że kryzys ma też swoją dobrą stronę, mianowicie jest on dobrym momentem do wystartowania ze zmianami i punktem od którego można zacząć się rozwijać. Zmiany warto zacząć od pracy nad sobą. Konkretny plan, sprawność fizyczna i psychiczna oraz harmonia przyniosą w konsekwencji dobre wyniki pracy.

Ostatnim etapem szkolenia było zaplanowanie przyszłych działań. Porozumienia o współpracy Działu Rozwoju Komisji Krajowej z Zarządami Regionów są podstawą strategii działania rozwojowego. Wyznaczono kolejne regiony, w których w tym roku będą odbywały się kampanie. Planuje się także położyć silniejszy akcent na promocję działań rozwojowych wykorzystując do tego wszystkie dostępne media związkowe oraz zaangażować się we współpracę z rodzącą się w Związku strukturą młodych.

– Dziś zasadniczo cały światowy ruch związkowy stawia na organizowanie pracowników. Budowanie siły związkowej stało się priorytetem zarówno związków krajowych, ale i organizacji międzynarodowych jak UNI czy MKZZ. Dział centralny wyszedł także z inicjatywą stworzenia Akademii Organizowania na Europę Środkowo-Wschodnią, aplikował do Komisji Europejskiej z innowacyjnym projektem rozwojowym dedykowanym liderom zakładowym oraz zamierza włączyć się we współpracę z UNI odnośnie kampanii w firmach ponadnarodowych, które stosują podwójne standardy pracy i traktują Polskę, jako kolonię do zarabiania pieniędzy. Mamy konkretne inicjatywy, będziemy w tym celu współpracować z zagranicznymi związkami, potrafimy także zaangażować we współpracę partnerów instytucjonalnych. Szeroki alians związkowy i wsparcie z zewnątrz mają szansę zaowocować wymiernym efektem ocenił planowane działania Kacper Stachowski, kierownik Działu Rozwoju KK NSZZ „Solidarność”.

Na zakończenie spotkania szef Działu Rozwoju KK dodał, że 40 osób na sali to duży atut Solidarności – To świadczy o naszej przewadze konkurencyjnej względem innych związków zawodowych i pozwala nam wkraczać w nowe obszary budując ilościową i jakościową siłę Związku. Pamiętajmy jednak, że na rynku pracy jest niezorganizowanych blisko 14 mln pracujących, więc mimo zasobów ludzkich, know-how i konsekwentnie realizowanej strategii wyzwanie jakie przed nami stoi jest ogromne i potrzeba maksymalnego zintensyfikowania działań, ludzi i środków ku temu.