Do naszej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.  docierają niepokojące informacje dotyczące Spółki ORLEN Budonaft Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej. Jak dowiadujemy się od pracowników Spółki, której 100 % właścicielem jest PKN ORLEN S.A., prowadzony jest obecnie audyt przez dwie firmy zewnętrzne zainteresowane kupnem Spółki. Nasz niepokój pogłębia fakt, iż w przeszłości były podejmowane podobne próby przejęcia Spółki. Czyżby ORLEN Budonaft była kolejną po ORLEN KolTrans i ORLEN Transport spółką, którą PKN ORLEN zamierza sprzedać? Na chwilę obecną terminowy oraz w stu procentach wykonywany portfel zamówień dla PKN ORLEN oraz firm zewnętrznych pozwala Spółce na płynne funkcjonowanie oraz obecność na rynku jako konkurencyjna firma w zakresie swojej działalności. Biorąc pod uwagę fakt, iż w ostatnich latach ORLEN Budonaft przeszła okres bardzo bolesnej restrukturyzacji, co pozwoliło w całości spełnić wymogi i oczekiwania właściciela i w naszym przekonaniu zakończyć temat dezinwestycji, załoga czuje się oszukana. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. wyraża stanowczy sprzeciw oraz zaniepokojenie takimi działaniami! Region Limanowej to krajowa czołówka jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia. Mając na uwadze troskę i bezpieczeństwo Pracowników, sygnalizujemy o podjęciu takich działań, nie mogąc doszukać się w nich celowości i zasadności.

OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. w sprawie sprzedaży spółek: ORLEN KolTrans Sp. z o.o. i ORLEN Transport Sp. z o.o.

 

Informujemy, że PKN ORLEN S.A. poinformował związki zawodowe działające w Spółce o podpisaniu warunkowym umowy sprzedaży 100% akcji spółki ORLEN Transport S.A. oraz 99,85% udziałów spółki ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Jej finalizacja wymaga uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. stanowczo sprzeciwia się sprzedaży Spółek i wszelkim działaniom podejmowanym na niekorzyść pracowników. Uważamy je za szkodliwe społecznie i protestujemy przeciwko takiemu postępowaniu.  Ponieważ Pracodawca nie współdziałał ze związkami zawodowymi w sprawie pakietów gwarancji pracowniczych, utworzyliśmy razem z innymi organizacjami związkowymi Wspólną Reprezentację Związkową, która wystąpiła z żądaniami utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy dla Pracowników ORLEN Koltrans Sp. z o.o. Poza tym zwróciliśmy się o pomoc do parlamentarzystów z naszego regionu oraz wystąpiliśmy o interwencję do Ministra Skarbu Państwa Pana Dawida Jackiewicza. Poniżej przedstawiamy pisma w tej sprawie:

Płock, 19 listopada 2015 r.  Pan Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. i  Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. uprzejmie informują, że Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. poinformował stronę związkową, iż podpisane zostały warunkowe  umowy sprzedaży 100% akcji spółki ORLEN Transport S.A. oraz 99,85% udziałów spółki ORLEN KolTrans Sp. z o.o. firmom Trans Polonia i PKP Cargo

 

Działania  właściciela wymienionych spółek, który podpisał umowy skutkujące sprzedażą Spółek bez uprzedniego współdziałania ze Związkami zawodowymi w sprawie pakietów gwarancji uważamy za szkodliwe społecznie i protestujemy przeciwko takiemu postępowaniu. Uważamy, iż cały sektor przewozowy zapewnia niezawodną i pewną usługę wywozu produktów z dostarczeniem ich do odbiorców. Zachowanie bezpośredniej kontroli nad procesami logistycznymi powinno stanowić podstawową działalność okołoprodukcyjną. Z tych powodów uważamy sprzedaż Spółek Transport i KolTrans za szkodliwą i zagrażającą bezpieczeństwu Zakładu Produkcyjnego, stanowczo nie zgadzamy się z decyzjami o sprzedaży. Działania obecnego Zarządu PKN ORLEN są także wysoce szkodliwe dla miasta na terenie którego znajduje się Zakład Produkcyjny – największa tego typu jednostka w Europie Środkowo- Wschodniej. Pomimo deklaracji o transparentności, odpowiedzialności biznesu  i zdobywaniu wielu nagród tak naprawdę polityka Spółki osłabia tylko nasz region poprzez likwidację stanowisk pracy, przenoszenie siedzib poszczególnych spółek do innych miast. Można odnieść wrażenie iż cały nakład sił i środków jest wynoszony poza nasz region. Wiele konkurencyjnych w stosunku dla nas firm w pierwszej kolejności dba o środowisko lokalnych społeczności, rozwój zaplecza kadrowo – technicznego w miejscu lokalizacji zakładu głównego, a dopiero potem skupia się na działaniach w szerszym obszarze. Duże wątpliwości budzi czas  decyzji o sprzedaży , która  rozstrzyga się w momencie  zmiany rządu w Polsce. Można odnieść wrażenie, że jest to prowokacja polityczna skierowana przeciwko nowo powstającym władzom. W związku z powyższym prosimy o jak najszybszą interwencję w tej sprawie, wstrzymującą proces sprzedaży. Z poważaniem,  B. Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. R. Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. W.Frydrychowska, Wiceprzewodnicząca OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. 

 

Płock, 19 listopada 2015 r.

Pan Andrzej Raszewski Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Szanowny Panie Prezesie, W związku z informacjami o działaniach zmierzających do sprzedaży większościowego pakietu udziałów w spółce ORLEN KolTrans Sp. z o.o., w tym ze skierowaną przez Pana do Pracowników informacją o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży przez PKN ORLEN S.A. większościowego pakietu udziałów w spółce ORLEN KolTrans Sp. z o.o. na rzecz PKP Cargo S.A. oraz o wynegocjowaniu pakietu gwarancji pracowniczych bez udziału związków zawodowych, zakładowe organizacje związkowe działające w  ORLEN KolTrans Sp. z o.o. : 1. OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., 2. MZZPRC w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., 3. MBZZ w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. informują, że tworzą Wspólną Reprezentację Związkową (zwaną dalej WRZ), na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.  WRZ działając na podstawie art. 7 ust 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, przedstawia Pracodawcy następujące żądania:

  1. Wprowadzenie do zakładowych przepisów prawa pracy pięcioletniej gwarancji zatrudnienia oraz utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy Pracowników  ORLEN KolTrans Sp. z o.o. liczonej od dnia nabycia udziałów PKN ORLEN S.A. przez PKP Cargo S.A. w spółce ORLEN KolTrans Sp. z o.o. poprzez:
  2. a)ustanowienie na rzecz każdego Pracownika, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących Pracownika, prawa do otrzymania poza świadczeniami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dodatkowego świadczenia pieniężnego w wysokości iloczynu liczby miesięcy pozostających do upływu okresu gwarancji zatrudnienia (lub odpowiednio do upływu okresu obowiązywania terminowej umowy o pracę) i miesięcznego wynagrodzenia Pracownika, obliczonego tak jak wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego, lecz nie mniej niż ośmiokrotności tak obliczonego wynagrodzenia; rozwiązanie umowy o pracę na skutek odmowy przyjęcia przez Pracownika nowych warunków pracy lub płacy traktowane będzie tak, jak rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących Pracownika, 
  3. b)ustanowienie na rzecz każdego Pracownika, w przypadku zmiany jego warunków pracy lub płacy na mniej korzystną, prawa do otrzymania świadczenia pieniężnego o charakterze dodatku wyrównawczego w wysokości różnicy pomiędzy dotychczas otrzymywanym a nowym wynagrodzeniem, w okresie trwania gwarancji.
  4. Utrzymanie w okresie co najmniej pięciu lat od dnia nabycia udziałów PKN ORLEN S.A. przez PKP Cargo S.A. w spółce ORLEN KolTrans Sp. z o.o. działalności socjalnej  na rzecz pracowników ORLEN KolTrans Sp. z o.o. i innych osób uprawnionych na warunkach nie mniej korzystnych, niż obecnie obowiązujące.
  5. Utrzymanie w okresie co najmniej pięciu lat od dnia nabycia udziałów PKN ORLEN S.A. przez PKP Cargo S.A. w spółce ORLEN KolTrans Sp. z o.o. prawa do korzystania z pakietu świadczeń opieki medycznej przez pracowników ORLEN KolTrans Sp. z o.o. i innych osób uprawnionych na warunkach nie mniej korzystnych niż obecnie obowiązujące.

Niespełnienie powyższych żądań poprzez zawarcie pisemnego porozumienia zbiorowego pracy pomiędzy Pracodawcą a WRZ w terminie do 25 listopada 2015 roku oznaczać będzie wszczęcie z tym dniem przez WRZ sporu zbiorowego pracy. WRZ zastrzega sobie możliwość podjęcia z dniem powstania sporu działań zmierzających do zorganizowania i przeprowadzenia strajku w celu realizacji zgłoszonych żądań.

Z poważaniem, Wspólna Reprezentacja Związkowa

Wiesława Frydrychowska, Wiceprzewodnicząca OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. B. Pietrzak, Przewodniczący MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. R. Maliszewski, Przewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN S.A.