Pamiętajmy, że 10 stycznia 2019 r. mija termin składania do pracodawcy informacji o liczbie członków organizacji związkowej. Obowiązek ten wynika z ustawy o związkach zawodowych.
Do tej pory organizacje związkowe przedstawiały informację o liczbie członków związków co trzy miesiące, teraz informacja ta ma być przedkładana co 6 miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie. Pierwsza informacja o liczbie członków powinna zostać złożona do 10 stycznia 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Organizacje związkowe będą teraz rzadziej przedstawiać informację o liczbie swoich członków, ale za to będą musiały to robić bardzo skrupulatnie. I tak, jeżeli osoba wykonująca pracę zarobkową należy do więcej niż jednej zakładowej organizacji związkowej u danego pracodawcy, to przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w organizacji związkowej osoba ta może być uwzględniona tylko jako członek jednej, wskazanej przez siebie zakładowej organizacji związkowej. Ustawa nie wskazuje formy oświadczenia członka związku, jednak dla celów dowodowych organizacja związkowa powinna zadbać, by miało ono formę pisemną lub inną, która pozwoli w przyszłości odtworzyć treść oświadczenia (np. dokumentową – e-mail). Jest to o tyle istotne, iż zawyżenie przez organizację związkową liczby członków może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej.