centrum

W Warszawie 16 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli UNI Global Union z jego polskimi afiliantami, czyli NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Tematem spotkania była inicjatywa UNI związana z utworzeniem Centrum Organizowania Związków Zawodowych. Inicjatorzy pomysłu zakładają, że COZZ ma stanowić platformę do profesjonalizacji organizowania pracowników przez centrale związkowe, zwłaszcza w firmach międzynarodowych. Jego długoterminowa wizja działania ma służyć znacznemu wzrostowi uzwiązkowienia, które jest warunkiem niezbędnym do poprawy sytuacji pracowników globalnych firm, których jest w Polsce coraz więcej oraz promowaniu organizowania związków zawodowych.

– Jesteśmy świadkami globalnego kryzysu w związkach zawodowych. Doświadczamy nierówności w dochodach, zanikających układów zbiorowych i spadającego uzwiązkowienia, które na świecie wynosi około 7%. UNI Global Union przygotowało strategię „Przełamać ten trend”. Sposobem działania mają być Centra Organizowania dla poszczególnych regionów Europy i świata w ramach, których organizatorzy związkowi będą prowadzić kampanie w firmach ponadnarodowych prowadzące do zawierania porozumień zbiorowych z pracodawcami – powiedziała na wstępie Christy Hoffman zastępca sekretarza generalnego UNI Global Union.

– Na marcowym Kongresie UNI Europa w Rzymie, Komitet Wykonawczy ogłosi decyzję o tej inicjatywie. Chcemy wzmocnić związki zawodowe, które organizują pracowników w ich działaniach. Polska ma spore doświadczenia w tym zakresie i chcemy pomóc je sprofesjonalizować oraz chcemy, by efekty tych działań emanowały na inne kraje oraz by poprzez Centrum Organizowania zacieśnić współpracę międzynarodową między poszczególnymi związkami zawodowymi – dodał Oliver Roethig, sekretarz regionalny UNI Europa.

 

Centrum Organizowania dla Europy Środkowo-Wschodniej, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację i Węgry ruszy jeszcze w tym roku. Biuro Główne ma mieścić się w Warszawie. Kluczowe będą kampanie organizowania w firmach ponadnarodowych, rozwój umiejętności organizatorów, szkolenia liderów zakładowych. Przedstawiciele UNI zaplanowali wysoki budżet własny na powstanie COZZ, a dodatkowe środki mają być pozyskiwane z instytucji tj. Unia Europejska, rządowe fundusze strukturalne czy fundacje. Niebawem pracę rozpocznie Komitet Ekspercki składający się z przedstawicieli stron zaangażowanych w powstanie Centrum Organizowania, który będzie pracował nad jego uruchomieniem. NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentował Alfred Bujara przewodniczący Sekretariatu Handlu, Banków i Ubezpieczeń wraz z liderami organizacji afiliowanych w UNI oraz Kacper Stachowski, kierownik Działu Rozwoju Komisji Krajowej.

 

– Centrum Organizowania to pierwszy krok w długiej podróży. Musimy przyspieszyć rozwój związków zawodowych – podsumował spotkanie Andy Snowdy z UNI Global Union.

 

Organizatorzy związkowi z całej Polski zainteresowani działaniem w Centrum Organizowania, proszeni są o przesłanie swojej aplikacji na adres mailowy kacper_stachowski@solidarnosc.org.pl //<!– document.getElementById(’cloak40166′).innerHTML = ”; var prefix = '&#109;a’ + 'i&#108;’ + '&#116;o’; var path = 'hr’ + 'ef’ + '=’; var addy40166 = 'k&#97;cp&#101;r_st&#97;ch&#111;wsk&#105;’ + '&#64;’; addy40166 = addy40166 + 's&#111;l&#105;d&#97;rn&#111;sc’ + '&#46;’ + '&#111;rg’ + '&#46;’ + 'pl’; document.getElementById(’cloak40166′).innerHTML += '<a ’ + path + '\” + prefix + ’:’ + addy40166 + '\’>’ + addy40166+'<\/a>’; //–> celem wewnętrznej rekrutacji.