40-lecie NSZZ Solidarność Więcej...

Spotkanie opłatkowe płockiej Solidarności Więcej...

 

XIX Bieg Uliczny NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego im. Krzysztofa Zywera

Arkusz dekoracji:
Organizator Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w Płocku
Płock 18.05.2019 r.
Dystans: 7,8 km
XIX Bieg Uliczny NSZZ-klasyfikacja
Dokładne pomiary czasowe:
xix-bieg-uliczny-solidarnosc-regionu-plockiego-im-krzysztofa-zywera

Komisja Krajowa: „Nie możemy się zgodzić na wykorzystywanie nauczycieli do celów politycznych”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” dokonując oceny stanu realizacji postulatów naszego Związku zawartych w stanowisku 13/18 z dnia 11.12.2018 r, a także prowadzonych działań protestacyjnych stwierdza:
Porozumienie w sprawie podwyżek dla nauczycieli, podpisane przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, w istotnej części jest realizacją stanowiska ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów oraz postulatów zgłoszonych w trakcie prowadzonego sporu zbiorowego. Dzięki temu porozumieniu nauczyciele otrzymają podwyżkę wynagrodzeń: 5 proc. od stycznia i 9,6 proc. od września bieżącego roku, dodatek za wychowawstwo w wysokości nie mniejszej niż 300 zł. Odstąpiono również od niekorzystnych zmian w karcie nauczyciela. To duży sukces oświatowej „Solidarności”.
W wysoce niezadowalającym stopniu realizowany jest postulat wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pozostałych grup zawodowych, zatrudnionych w sferze finansów publicznych. „Solidarność” reprezentuje wszystkie grupy zawodowe, a większość z nich nie miała waloryzowanych wynagrodzeń od 2010 roku. Dlatego porozumienie zawarte dla pracowników oświaty jest zaledwie jednym z etapów naszych działań.
Domagamy się od rządu stworzenia systemowego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, związanego bezpośrednio ze stanem gospodarki i wzrostem PKB. Domagamy się od rządu zintensyfikowania negocjacji prowadzonych w zespołach roboczych, których celem jest wypracowanie porozumień dla realizacji postulatów Związku, nazwanych potocznie „piątką Solidarności”.
Domagamy się:
1. Systemowego rozwiązania wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników sfery finansów publicznych,
2. Wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
3. Odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
4. Systemowego rozwiązania stabilizującego ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego,
5. Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.
Odnosząc się do zawieszonego przez ZNP i FZZ strajku w oświacie, nie wolno nam pominąć faktu nieodpowiedzialnie prowadzonej akcji strajkowej o nierealne roszczenia. Podzielono w ten sposób środowisko pracowników oświaty i rozbudzono wygórowane oczekiwania finansowe, co doprowadziło do odwrócenia sympatii społecznych od nauczycieli i obniżenia ich prestiżu zawodowego.
NSZZ Solidarność jest związkiem odpowiedzialnym, konsekwentnie realizującym swoje cele i oczekiwania członków. Nie możemy się zgodzić na wykorzystywanie do celów politycznych nauczycieli i pracowników oświaty, czego przykładem są działania ZNP, FZZ i części samorządów.

XX Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

W dniu 28 kwietnia 2019 r. Region Płocki NSZZ „Solidarność” uczestniczył w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” w Licheniu pod hasłem: „Przy Maryi w mocy Bożego Ducha”. W uroczystości z naszego regionu uczestniczyły poczty sztandarowe:

1. ZARZĄDU REGIONU PŁOCKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
2. MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W CNH INDUSTRIAL POLSKA
3. OZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” EMERYTÓW I RENCISTÓW PRZY REGIONIE PŁOCKIM
4. TERENOWA OZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” EMERYTÓW I RENCISTÓW PRZY ODDZIALE SIERPC REGIONU PŁOCKIEGO.

Życzenia świąteczne

Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z otchłani….

Niech wiara w zmartwychwstanie Chrystusa
będzie dla Was i Waszych bliskich
źródłem niezachwianej nadziei i pewności,
że miłość zdoła pokonać chwile zwątpienia i rozpaczy.
Chrystus przychodzi po to, aby obdarować nas Swoją mocą,
tak potrzebną każdego dnia.
Niech blask wielkanocnego poranka wleje w nasze serca otuchę
oraz umocni w działaniu i wypełnianiu codziennych obowiązków.

W imieniu Regionu Płockiego
NSZZ „Solidarność”

Andrzej Burnat

Przewodniczący

ORLEN WARSAW MARATHON

XX Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność”

W dniu 28 kwietnia 2019 r. Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na XX Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Polski w Licheniu.
Planowany wyjazd z Płocka (parking przy ORLEN ARENIE) godz. 7.45

Zapisy w sekretariacie Regionu Płockiego /tel. 24 262 88 33 /

Uwaga. Ilość miejsc ograniczona.
lichen2019

KOMUNIKATY KSOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Komunikat

W związku z licznymi pytaniami i panującą dezinformacją medialną Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do członków naszego Związku o nieuleganie presji i tendencyjnym informacjom.

Przypominamy: rząd zrealizował większość postulatów, o które walczyliśmy, tj.:
1. nauczyciele otrzymają 15 proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku;
2. nastąpi zmiana systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej);
3. wracamy do przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela sprzed września 2018 r.;
4. skrócona zostanie ścieżka awansu zawodowego (będzie tak, jak przed zmianą przepisów w tym zakresie);
5. nastąpi określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł;
6. przyznane zostaną tzw. godziny do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”.
Takie porozumienie z rządem jest dla nauczycieli bardzo korzystne. Zaznaczamy i dementujemy plotki, że pensum nauczycielskie zostanie zmienione. Nie było na to od początku naszej zgody i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.
Apelujemy do naszych nauczycieli-związkowców o nieprzyłączanie się do akcji strajkowej prowadzonej przez inne centrale związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalendarium działań, mamy własną strategię, którą konsekwentnie realizujemy.
Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia br. nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidarność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie akcji strajkowej. Od samego początku naszym zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na murach placówek oświatowych.
W załączeniu przekazujemy treść porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami rządu RP i naszym zespołem negocjacyjnym.
Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

komunikat 7 kwietnia 2019

komunikat 8 kwietnia 2019
Porozumienie rządu z Solidarnością 7 kwietnia 2019

Nie wolno dyskryminować jednych grup zawodowych kosztem drugich


-Solidarność zrzesza wszystkie grupy zawodowe i występuje o podwyżki dla wszystkich pracowników – powiedział w radiowej Jedynce Marek Lewandowski, rzecznik przew. KK NSZZ „Solidarność”. Nie wolno zapominać o pracownikach muzeów, sądów i prokuratur, sanepidu, itd. Oni od 2010 roku nie otrzymywali podwyżek.
– Nie ma czegoś takiego jak strajk ZNP. Jest kilkanaście tysięcy strajków w poszczególnych szkołach, dlatego że w polskim prawie nie można prowadzić sporu zbiorowego i strajku wobec rządu i innych podmiotów, tylko wobec swojego bezpośredniego przełożonego, czyli tutaj dyrektora szkoły. W tym kontekście każdy członek „Solidarności” ma suwerenne prawo do podejmowania decyzji – zaznaczył Marek Lewandowski. – Centrali „Solidarności” nic do tego – dodał.

– „Solidarność ” jako całość prowadzi własną akcję, własne działania, i mógłbym spiąć to jednym zdaniem – my dzieci na zakładników brać nie będziemy. Chcemy załatwiać te sprawy miedzy dorosłymi – podkreślił rzecznik związku.

Sztab „Solidarności”: Rząd nie pozostawia nam wyboru


Obradujący dzisiaj w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie został przez Rząd uwzględniony. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od Rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.
NSZZ „Solidarność” domaga się m.in. podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.
– Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
– Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
– Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.
– Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
– Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
– Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
– Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia,
– z zachowaniem zasady 30 krotności.
– Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
– Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
– Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
– Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

Marek Lewandowski
Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

o co będziemy protestować_2019

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W GŁOGOWCU

8 MARCA 2019 r. DROGA KRZYŻOWA NARODU POLSKIEGO W GŁOGOWCU.