Informujemy, iż w tym roku dokonuje się wyboru nowych ławników na kadencję 2016-2019. Ławników mogą zgłaszać związki zawodowe. Prosimy o składanie wypełnionych wniosków przez organizacje zakładowe/międzyzakładowego do sekretariatu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2015 roku . Ławników wybiera Rada Miasta Płocka w głosowaniu tajnym najpóźniej w październiku br.

 

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika należy załączyć:

 

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Dokumenty wymienione powyżej od pkt 1 do pkt 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

karta zgoszenia kandydata na ławnika

formularz osobowy