prawo

Obradujące dzisiaj w Gdańsku prezydium KK przygotowało uwagi do do Kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej. „Solidarność” zgadza się, że nowa ordynacja podatkowa powinna służyć ochronie praw podatnika oraz zwiększeniu skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków. Niestety przedstawione w projekcie rozwiązania nie zawsze potwierdzają zamiar realizacji tych celów. 

Z założeń nie wynika czy przedstawione rozwiązania są propozycją czy komentarzem do istniejących problemów wynikających z rozwiązań w aktualnym stanie prawnym. Poza tym duża część projektu poświęcona jest zagadnieniom związanym z wydawaniem interpretacji podatkowych. Działania Ministra Finansów w tym zakresie wynikają z niejednoznacznych zapisów ustawowych.
Wśród uwag szczegółowych, sformułowanych przez prezydium jest m.in. konieczność uzupełnienie katalogu zasad o rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, ponieważ podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji nieprecyzyjnego określania jego obowiązków w ustawie podatkowej. „Solidarność” podkreśla, że z przyznaniem konkretnych praw podatnikowi powinny zostać skorelowane instrumenty, które realizowałyby te prawa w praktyce.
Prezydium KK NSZZ „Solidarność” nie zgadza się z propozycją odstąpienia od sądowej kontroli interpretacji podatkowych. Związkowców niepokoi fakt, że znaczny jest odsetek spraw, w których sądy nie podzieliły stanowiska Ministra Finansów ujętej w interpretacji. W związku z tym należy położyć szczególny nacisk na jakość stanowionego prawa oraz konieczność większej specjalizacji jego interpretacji.
Związek pozytywnie ocenia propozycję stworzenia nowoczesnego ogólnokrajowego punktu jednolitej informacji na temat podatków dla podatników i pracowników administracji podatkowej. Również akceptację budzi pomysł rozszerzenia katalogu niewładczych form działania organów podatkowych poprzez między innymi wprowadzenie procedury konsultacyjnej oraz mediacji podatkowych. Ponieważ korzystanie z nich będzie odpłatne, należy jasno określić w ustawie kryteria określenia ceny wraz z cennikiem, aby uniknąć uznaniowości przy wycenie.
NSZZ „Solidarność” zgadza się z założeniem, aby czynności sprawdzające ponownie uregulować odrębnie od kontroli podatkowej. Jednocześnie należy jednak, co do zasady wprowadzić pierwszeństwo prowadzenia przez organ podatkowy czynności sprawdzających, zanim zostanie wszczęta kontrola podatkowa. Z założenia bowiem czynności sprawdzające mogą prowadzić do zweryfikowania wysokości zobowiązania przez podatnika lub przez organ podatkowy w trybie korekty, a zatem w takim przypadku nie będzie konieczne prowadzenie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.
Ponieważ projekt przyjmuje formułę ogólną, związkowcy przedstawią szczegółowe uwagi do rozwiązań zawartych w projektach konkretnych ustaw.

By admin