zarzad

9 lipca w Senacie rozpatrywana była ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Głosowanie planowane jest na dzisiaj, 10 lipca, w godzinach popołudniowych. W posiedzeniu uczestniczył Piotr Duda oraz przedstawiciele pozostałych central związkowych i organizacji pracodawców.  

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz witając obecnych na sali partnerów społecznych podkreślił ich udział w tworzeniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. W podobnym tonie wypowiedział się minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
W imieniu trzech reprezentatywnych centrali związkowych: FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ, głos zabrał Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”, który stwierdził, że zapisy ustawy wyprzedzają swój czas. Zaznaczył, że sukcesem osiągniętym przy okazji tworzenia ustawy o RDS jest nie tylko fakt porozumienia związków zawodowych i pracodawców, na dalszym etapie także ze stroną rządową, ale również to, że w Parlamencie udało się zjednoczyć wszystkie partie polityczne, które zgodnie opowiedziały  się za przyjęciem projektu ustawy bez poprawek. Zaapelował o docenienie kompromisu partnerów społecznych także przez Senat. Odniósł się do znaczenia wysokiej reprezentatywności partnerów wchodzących dotychczas w skład Trójstronnej Komisji, a w przyszłości w Radzie Dialogu Społecznego, która pozwala na odpowiedzialne dyskusje, daje zdolność do kompromisu dla dobra dialogu. Przypomniał, że tak też było przy pisaniu projektu ustawy o RDS oraz, że wszystkie osiem organizacji: związkowych i pracodawców, podpisało się pod uzgodnioną treścią projektu.
W imieniu pracodawców głos zabrali Wojciech Warski z BCC oraz Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, którzy przedstawili jednak odmienne stanowiska w kwestii reprezentatywności organizacji pracodawców określonej w ustawie o RDS.
Podczas wieczornego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, swoje stanowisko wobec zaproponowanych w Senacie poprawek przedstawili partnerzy społeczni. Poparli poprawki w spawie terminów opiniowania budżetu oraz przedstawiania sprawozdania w działalności RDS Senatowi, sprzeciwili się natomiast poprawce o zmianie w określeniu zasad reprezentatywności organizacji pracodawców. Wskazali na konsensus uzyskany podczas spotkania  21 marca 2015 r. w Dobieszkowie przez wszystkich partnerów społecznych i stronę rządową, na wagę dotrzymywania podpisanych uzgodnień. Takie samo stanowisko zajęli również wiceminister  pracy Jacek Męcina w imieniu rządu oraz w imieniu Pracodawców RP Arkadiusz Pączka. Za przyjęciem poprawki dotyczącej reprezentatywności był przedstawiciel BCC Zbigniew Żurek. Ostatecznie komisja ją odrzuciła, zaś pozostałe przyjęła.
Ustawa została skierowana do głosowania w Senacie. Kolejne kroki to trzecie czytanie ustawy w Sejmie, podpisanie przez Prezydenta RP i opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Po upływie 14-dniowego vacatio legis ustawa o RDS wejdzie w życie.
Anna Grabowska Forum Związków Zawodowych

By admin