Stanowisko w sprawie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z Przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Jerzym Słowikowskim z dnia 11.02.2022 r.

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem Przewodniczącemu Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność przy PSML-W w Płocku – kol. Jerzemu Słowikowskiemu, Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w Płocku zwraca się do Prezesa z wnioskiem o zmianę decyzji pracodawcy i wycofanie wypowiedzenia.

Zaznaczamy, iż kol. Jerzy Słowikowski – jako Przewodniczący Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność przy PSML-W w Płocku oraz osoba wskazana uchwałą zarządu ZOZ objęty jest szczególną ustawową ochroną przed rozwiązaniem jego umowy o pracę, a każda ingerencja w łączący go stosunek pracy bez zgody zakładowej organizacji związkowej stanowi naruszenie prawa (zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 pkt 1  ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55, poz. 234 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263) Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,(…)”

Dlatego też oczekujemy cofnięcia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę oraz wskazujemy, iż na takie cofnięcie kol. Jerzy Słowikowski wyraża zgodę.

Wskazujemy, iż wszelkie argumenty podniesione przez pracodawcę w wypowiedzeniu, a mające uzasadniać zwolnienie z pracy kol. Jerzego Słowikowskiego, są chybione i w żadnej mierze nie uzasadniają wyciągania tak daleko idących konsekwencji w sytuacji braku wcześniejszego wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej lub nawet zwrócenia uwagi.

Nie bez znaczenia w ocenie sytuacji jest fakt, iż żadne z powierzonych zadań i obowiązków zawodowych powierzonych kol. Jerzemu Słowikowskiemu nie zostały zaniedbane – zawsze wywiązywał się on z nich terminowo i z najwyższą starannością, za co m.in. został on nagrodzony za oddaną pracę na rzecz PSML-W w Płocku.

Zarząd Regionu w pełni podziela tu stanowisko przedstawione przez Komisję Zakładową Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność przy PSML-W w Płocku.

Reasumując wnosimy o wycofanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i niezwłocznego przywrócenia kol. Przewodniczącego Jerzego Słowikowskiego do pracy. Natomiast kwestię zachowań stanowiących podstawę wypowiedzenia sugerujemy wyjaśnić z pracownikiem w drodze rozmowy dyscyplinującej (czy też kary porządkowej), co będzie środkiem w pełni wystarczającym do osiągnięcia zamierzonego przez pracodawcę celu.

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący

Andrzej Burnat