Podatki

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” poparło projekt ustawy o ordynacji podatkowej, mający na celu przeciwdziałanie praktykom powodującym unikanie opodatkowania.  „Solidarność” stoi na stanowisku, że unikanie opodatkowania wywiera bezpośredni wpływ na budżet państwa i powoduje zmniejszenie jego dochodów. 

Związek pozytywne ocenia cel ustawy, jednak zwraca uwagę, że w projekcie ustawy brakuje jasno określonych kompetencji osób, które będą wchodziły w skład Rady do Spraw Unikania Opodatkowania. Określenie „ma potrzebna wiedzę i doświadczenie zawodowe” jest zdecydowanie za mało precyzyjne.

W Skład siedmioosobowej Rady do Spraw Unikania Opodatkowania wchodzić ma trzech członków wskazanych przez ministra właściwego do spraw finansów i jeden wskazany przez Ministra Sprawiedliwości. Prezydium KK zwraca uwagę, że w takiej sytuacji rola Rady „jako niezależnego od administracji kolegialnego organu doradczo-opiniodawczego jest wątpliwa”.

„Solidarność” oczekuje doprecyzowania zapisów w zakresie opinii. Skoro Rada ma spełniać funkcję kontrolną, nie wystarczy sam fakt wcześniejszego zwrócenia się do Rady o opinię, ale fakt jej wydania.