Projekt

„Solidarność” pozytywnie zaopiniowała poselski projektu  o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Związek zwraca jednak uwagę na zapis w art. 1 pkt 1 projektu, art. 141 ust 1. Brak w projekcie słowa „egzekucja” może przynieść niepożądane dla emerytów skutki. Obecnie ZUS nie może dokonać potrąceń większych, niż te wskazane w art. 141 ustawy. Aktualnie przepis brzmi: „Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2 (…)”. Po wprowadzeniu proponowanej zmiany tj. usunięcia wyrażenia „egzekucji”, kwota pozostała po potrąceniu dokonanym przez ZUS, po wyjściu z zakładu może nie podlegać ochronie przed egzekucją.

Prezydium podkreśla, że w takim przypadku skutek proponowanych zmian byłby odwrotny od ich celu tj. zwiększenie ochrony wysokości otrzymywanych emerytur i rent w przypadku prowadzenia egzekucji.