18 czerwca, przewodniczący Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej – #emeryturazastaz Piotr Duda złoży u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy wraz z wymaganymi do zarejestrowania wniosku podpisami.

Po złożeniu wniosku w holu Sejmu, w miejscu gdzie odbywają się konferencje prasowe, odbędzie się briefing prasowy przewodniczącego Piotra Dudy. 

Etapy postępowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej:
 
1. Utworzenie komitetu inicjatywy ustawodawczej (dalej: komitet) przez grupę co najmniej 15 obywateli polskich. 
2. Wyznaczenie pełnomocnika komitetu i jego zastępcy. 
3. Zebranie 1000 podpisów obywateli popierających projekt – udzielenie poparcia projektowi ustawy polega na złożeniu na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręcznego podpisu (na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu ustawy, której obywatel udziela poparcia). 
4. Zawiadomienie przez pełnomocnika komitetu Marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu, wraz z dołączonym projektem ustawy i podpisami obywateli. 
5. W razie spełnienia wszystkich wymogów Marszałek Sejmu w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia postanawia o jego przyjęciu. 
6. Po otrzymaniu zawiadomienia komitet ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim fakt nabycia osobowości prawnej, adres komitetu oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. 
7. Rozpoczęcie kampanii promocyjnej w celu uzbierania poparcia 100 000 obywateli (do liczby tej zalicza się wcześniej zebranych 1000 podpisów) – kampania i zbieranie podpisów nie może rozpocząć się wcześniej niż po ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 6.