Pierwsze posiedzenie

Dzisiaj, tj. 5 listopada 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy. Uzgodniono kwestie związane z organizacją nowej Rady, jej Biura, a także tematy, które powinny być podjęte na Posiedzeniu Plenarnym Rady

Na prezydium z udziałem siedmiu organizacji partnerów społecznych oraz strony rządowej przyjęto projekty uchwały w sprawach:  wyboru kolejności przewodniczenia RDS, Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i jej Biura, powołania stałych zespołów problemowych Rady, powołania zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych. Jego pracami kierować będzie przedstawiciel Konfederacji Lewiatan. Natomiast przewodniczącymi zespołów problemowych będą: – Henryk Nakonieczny (NSZZ „Solidarność”) – zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, – Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) – zespół ds. prawa pracy – Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP) – zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy – Jak Klimek (Związek Rzemiosła Polskiego) – zespół ds. ubezpieczeń społecznych – Zbigniew Zurek (Business Centre Club) – zespół ds. rozwoju dialogu społecznego – Zygmunt Mierzejewski (Forum Związków Zawodowych) – zespół ds. funduszy europejskich – Bogdan Kubiak (NSZZ „Solidarność”) – zespół ds. międzynarodowych Zespołem ds. usług publicznych kierować będzie przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, ale na razie konkretna osoba nie została wskazana. Prezydium RDS również decyzję w sprawie przeprowadzenia konkursu kwalifikacyjnego kandydatów na stanowisko Dyrektora Biura RDS, powołania komisji konkursowej, a także zatwierdzono kryteria naboru na Dyrektora Biura Rady. Przyjęto też projekt uchwały wskazującej na tymczasowego Dyrektora Biura Rady, dyrektor CPS Dialog. Jest to związane z kwestiami organizacyjnymi, które mają zmierzać do jak najszybszej organizacji tego Biura w oczekiwaniu na wynik konkursu. Ustalono , że komisja konkursowa  będzie składała się z przedstawiciela strony związkowej, strony pracodawców, rządu oraz CPS Dialog. Strona związkowa zdecydowała, że w komisji konkursowej będzie ją reprezentowała przedstawicielka Forum Związków Zawodowych, Anna Grabowska. Pozostałe strony mają niezwłocznie przekazać informację w tej sprawie Przewodniczącemu RDS.

Prezydium RDS rozmawiało również o projekcie procedury zgłosowania podczas posiedzeń Rady. Ustalono, że będzie to załącznik do Regulaminu Rady przedstawiony jej członkom na Posiedzeniu Plenarnym. Nie ustalono terminu Posiedzenia Plenarnego Rady, zaznaczając jednak, że odbędzie się ono możliwie szybko po powołaniu nowego rządu. Piotr Duda wyraził nadzieję, że zaproszenie na to posiedzenie przyjmą: nowy premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Również na najbliższym Posiedzeniu Plenarnym  Rady Dialogu mają być poruszone tematy merytoryczne, dotyczące zamówień publicznych oraz refundacji leków. Partnerzy społeczni oraz strona rządowa są zgodni, że są one szczególnie aktualne, istotne zarówno z punktu widzenia firm, jak i pracowników, w tym zakładów  farmaceutycznych, a także pacjentów. W tych dwóch kwestiach w najbliższych dniach spotkają się eksperci związkowi i pracodawców, by wypracować wspólne stanowisko, które przedstawią następnie nowym ministrom pracy oraz zdrowia. W propozycjach tematów na najbliższe Posiedzenie Plenarne Rady znalazła się również kwestia współpracy Prezydium RDS z zespołami branżowy, które, zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu, znajdują się poza jej strukturą. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje jednak znaczenie podejmowanych przez nie problemów tak dla strony związkowej, jak i pracodawców. W posiedzeniu Prezydium RDS uczestniczył minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który podziękował partnerom za lata wspólnej pracy w Komisji Trójstronnej oceniając je jako cenne doświadczenie zawodowe. Wyraził również nadzieję na dobry dialog w RDS i jej zespołach.