W dniu 7.10.2015 r. organizacje związkowe parafowały aneks do Porozumienia płacowego na 2015 r. dla Pracowników PKN ORLEN S.A. Strony ustaliły wyrównanie do płacy zasadniczej pracownikom Terminala Paliw w Płocku, Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim, Terminala Kolejowego w Płocku oraz pracownikom ekspedycji na Wydziale Fenolu, którzy zatrudnieni są odpowiednio w czterobrygadowej organizacji czasu pracy lub przeszli ze zmianowego czasu pracy na system równoważny, kwoty w wysokości 100 zł z dniem 1 października 2015 r., z wyłączeniem:

 • osób, które od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. otrzymały awans bądź przeszeregowanie,
 • osób zatrudnionych po 1 stycznia 2015 r.,
 • osób, u których w aktach osobowych na dzień 1 października 2015 r. znajdują się zawiadomienia o zastosowaniu kary porządkowej.

Aneks wejdzie w życie po podpisaniu przez Zarząd PKN ORLEN S.A., który spotka się w dniu 13.10.2015 r.

Tematy z posiedzenia Prezydium KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. w dniu 7.10.2015 r.

 

PKN ORLEN S.A. 

 1. W dniu 16.09.2015 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem ds. Kadr Panem Rafałem Sekułą. Wśród różnych spraw poruszonych na spotkaniu znalazły się tematy:  awansów dla Pracowników Produkcji, sprawa awansowania Kierowników Bloków na stanowiska Dyrektorów, kwestia odprawy finansowej dla Pracowników Biura Techniki, którzy zostali dotknięci reorganizacją i zwolnieniami, sprawa połączenia Spółek ORLEN Gaz z ORLEN Paliwa.
 2. W dniu 28.09.2015 r. organizacje związkowe spotkały się z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych, Panem Sławomirem Jędrzejczykiem. Na spotkaniu przedstawiono tematy wcześniej zgłoszone Panu Dyrektorowi ds. Kadr Rafałowi Sekule tj. odprawy finansowej dla Pracowników Biura Techniki, połączenia Spółek ORLEN GAZ z ORLEN Paliwa, ale przede wszystkim organizacje związkowe wniosły o przyznanie nagrody jednorazowej dla Pracowników z tytułu bardzo dobrych wyników finansowych Firmy. Był również  poruszany temat niskich płace pracowników z Grupy Kapitałowej ORLEN.
 3. Rozmowa rozwojowa 2015 r. – Po spotkaniu w dniu 16.09.2015 r. otrzymaliśmy odpowiedź Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr Rafała Sekuły na pismo organizacji związkowych. Pracodawca przyznał, że  Rozmowa Rozwojowa jest dobrowolna i to do Pracowników należy decyzja, czy chcą ją odbyć z przełożonym, czy też jej nie odbywać.
 4. Na spotkaniu w dniu 01.10.2015 r. podjęto ponownie temat Porozumienia w sprawie uprawnień i świadczeń na rzecz pracowników objętych procesami restrukturyzacyjnymi w PKN ORLEN S.A. Z uwagi na wygaśnięcie w 2012 r. zapisów do tej pory obowiązującego Porozumienia, organizacje związkowe dążą do podpisania nowego, nie mniej korzystnego niż to, które funkcjonowało do tej pory. Oczekujemy na kolejne spotkanie w tej sprawie.
 5. Na spotkaniu dokonano również  omówienia wyników badania zaangażowania i satysfakcji  pracowników.
 6. W dniu 01.10.2015 r.  organizacje związkowe skierowały pismo do Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr Rafała Sekuły ws wyjaśnienia faktu zatrudniania pracowników na stanowisku Starszego mistrza procesów produkcyjnych, nie wymienionym w Taryfikatorze stanowisk pracy. Zgodnie z obowiązującym ZUZP, pracownicy PKN ORLEN S.A. są zatrudniani na stanowiskach wymienionych w taryfikatorze, stanowiącym załącznik Nr 1 do Układu. Organizacje domagają się wyjaśnienia dlaczego wprowadzając te stanowiska nie zastosowano przepisów Układu, w jaki sposób określono kategorię zaszeregowania, wysokość wynagrodzenia zasadniczego, premii oraz zakres obowiązków na tym stanowisku pracy.
 7. Pismo organizacji związkowych z dnia 01.10.2015 r. w sprawie awansowania Kierowników obszaru produkcji na stanowiska Dyrektorów – w miesiącu wrześniu Pracodawca dokonał ww. awansów, co wzbudziło duże zdziwienie i niezadowolenie załogi. Niezrozumienie budzi fakt, iż z początkiem stycznia br. Pracodawca dokonał zmiany systemu pięciobrygadowej organizacji czasu pracy i przejścia na system czterobrygadowy, skutkujący zwolnieniami z pracy bardzo wielu pracowników produkcji, argumentując te działania potrzebą dokonania oszczędności w tym obszarze. Skąd więc powód dokonania tylu kosztownych awansów. Oczekujemy na odpowiedź Pracodawcy.

Po zgłoszeniu ostatecznych uwag i uwzględnieniu ich przez Pracodawcę, Aneks Nr 1 do Informacje ze Spółek.

 1. BOP – organizacje związkowe wystąpiły do Zarządu Spółki o spotkanie w temacie ogólnej sytuacji Spółki, w tym sytuacji finansowej, planów rozwoju, polityki kadrowej, systemu czasu pracy, obsad Pracowników na Instalacjach oraz szkoleń. Uzyskaliśmy zaproszenie na spotkanie w dniu 15.10.2015 r.
 2. ORLEN Gaz –  Z dniem 30 października 2015 r. nastąpi zapowiadane połączenie Spółek. W Spółce Orlen Gaz Sp. z o.o., po uzgodnieniu z organizacjami działającymi w Spółce, w dniu 28 września 2015 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść, który skierowany jest do pracowników zatrudnionych w restrukturyzowanych obszarach Spółki: Obszar Kadr, Biuro Zarządu, Zakupów i Administracji, Centrum Obsługi Klienta, Obszar Finansów, Obszar Kontrolingu, Obszar Komunikacji Marketingowej  i  Obszar Sprzedaży. Limit umów o pracę,  rozwiązywanych z zachowaniem prawa do świadczeń określonych PDO wynosi 15.  Od 28 września do 5 października 2015 r. włącznie pracownicy obszarów restrukturyzowanych mogli składać deklarację udziału w programie.
 3. ORLEN Paliwa – Proces połączenia ze Spółką ORLEN Gaz Sp. z o.o. poprzedzi reorganizacja w Spółce ORLEN Paliwa, polegająca na wydzieleniu w ramach działalności Spółki dwóch oddziałów: Biuro Obsługi Klienta i Oddział Sprzedaż Regiony. Do oddziałów tych od 15 października 2015 r. trafią pracownicy zatrudnieni w: Biurze Obsługi Klienta, Dziale Planowania i Obsługi Dostaw KK, Regionach Sprzedaży oraz części Biura Dystrybucji. 6 października 2015 r. odbyło się spotkanie, na którym organizacje związkowe chciały doprowadzić do uregulowania ważnych kwestii dla pracowników, przechodzących  z  dniem 30 października 2015 r. do Spółki ORLEN Paliwa Sp. z o.o. na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Przede wszystkim chodziło o wynegocjowanie porozumienia, zawierającego pakiet gwarancji pracowniczych związanych z realizowanym połączeniem. Na spotkaniu jednak nic nie ustalono.
 4. ORLEN CUK – W dniu 30.09.2015 r. odbyło się uroczyste podpisanie dokumentu ZUZP dla Pracowników ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych.
 5. ORLEN Centrum Serwisowe – organizacje związkowe działające w Spółce wystąpiły z inicjatywą podjęcia rokowań nad ZUZP dla Pracowników Spółki.
 6. ORLEN Administracja – kolejna sesja ZUZP odbyła się w dniu 6.10.2015 r.
 7. ORLEN Laboratorium  – Na spotkaniu w dniu 10.09.2015 r. podjęto temat wprowadzenia bez ustaleń ze stroną związkową  3 – miesięcznego pilotażu zmiany czasu pracy na system 12 godzinny w większości pracowni. Obie strony spotkania doszły do wniosku, iż zachodzi potrzeba poprawienia komunikacji pomiędzy Pracodawcą a stroną związkową.
 8. CM Medica – pismo organizacji związkowych z dnia 2.10.2015 r. ws nagrody jednorazowej pozostaje jak dotąd bez odpowiedzi. 
 9. ORLEN Eko:
 • otrzymaliśmy odpowiedź Pracodawcy na pismo organizacji związkowych ws uprawnień pracowników do emerytur pomostowych. W piśmie czytamy, iż w Spółce nie występują stanowiska pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze.
 • spotkanie  w sprawie podjęcia rokowań nad ZUZP dla Pracowników ORLEN Eko Sp. z o.o. odbędzie się w dniu 8.10.2015 r.
 1. Zarządzenia nr 8/2015/DG z dnia 30 marca 2015 r. został przekazany do wydania.