Przypominamy, iż zgodnie z art. 251 ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Organizacje Zakładowe (Międzyzakładowe) zobowiązane są do przedstawienia pracodawcy informacji o liczbie członków (według stanu na dzień 31 grudnia) w terminie do 10 stycznia 2022 r.

Organizacji, która nie wypełniła w terminie obowiązku, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Uchwały KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku, Organizacja ma obowiązek przekazać Zarządowi Regionu wypełniony kwestionariusz informacyjny w terminie do 15 stycznia 2022 r.

Kwestionariusze należy przesyłać drogą elektroniczną do  Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na adres  sekretariat.plock@solidarnosc.org.pl.