światowy dzień

Uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy, ogólnopolskie konferencje z udziałem ekspertów – tak „Solidarność’ obchodzi Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, który przypada 28 kwietnia.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce w 2015 roku wyniosła 87622 osoby. Na skutek wypadku przy pracy, życie straciło w 2015 roku 303 pracowników. Szacuje się, że średnio 7 na 10 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce w 2015 roku wynikło z błędów człowieka (błędy w zarządzaniu, złe przygotowanie stanowisk pracy, niewystarczające przeszkolenie pracowników, błędy i brawura w zachowaniach pracowników, itp.). Tylko ok. 30 % wypadków przy pracy w Polsce w 2015 roku wynikło na skutek usterek technicznych i/lub błędów materiałowych.

Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w dziale przetwórstwa przemysłowego i w budownictwie, gdzie w sumie życie straciło 147 osób (łącznie 49% wszystkich ofiar).

Według „Solidarnośći” powyższe dane powinny stanowić punkt wyjścia do tworzenia skuteczniejszych programów budowania kultury bezpieczeństwa w pracy w Polsce – opartych na zaangażowaniu i współpracy wszystkich zainteresowanych stron: pracodawców, służb bhp, instytucji państwowych oraz przedstawicieli pracowników, w tym związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy.

Ważnym akcentem tegorocznych obchodów będzie uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP 28 kwietnia w Warszawie i towarzysząca mu ogólnopolska konferencja. Uroczystości odbędą się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu, a główny temat to „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach gospodarki o najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich. Koszty społeczne i ekonomiczne wypadków przy pracy”. Na uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, instytucji ustawodawczych i nadzorujących,  m.in. z PIP, GUS, ZUS, CIOP-PIB. Obecni będą także przedstawiciele pracodawców oraz organizacji związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych).