sig

Monitoring rynku pracy i polityki zatrudnienia, analizy rynku pracy w kraju i zagranicą,  wymiana informacji między strukturami branżowymi i regionalnymi Związku, wsparcie od ekspertów KK – to główne założenia działań, które musza zostać podjęte, wypracowane przez członków regionalnych i krajowych Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne podczas spotkania w Gdańsku.

– Zgodnie z Uchwałą Programową przyjętą podczas ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność, Związek będzie kontynuował działania zmierzające do coraz większego udziału w programach unijnych – tłumaczy Katarzyna Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego KK –  Szczególnie dotyczy to projektów zgodnych ze związkowym programem szkoleniowym, a także promocji dialogu społecznego i komunikacji. To spotkanie było pierwszym krokiem w celu realizacji uchwały.
Członkowie regionalnych i krajowych Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne przygotowali model współpracy w Nowej Perspektywie 2014- 2020, wskazując w jakich obszarach niezbędne są działania wspólne. Ponieważ większość środków unijnych zostanie rozdysponowanych przez wojewódzkie programy operacyjne, potrzebne są grupy robocze w tematyce monitoringu rynku pracy, polityki zatrudnienia, pomocy społecznej, a także wymiana informacji między strukturami branżowymi i regionalnymi Związku. Środki z pomocy technicznej powinny zostać na badania i analizy rynku pracy w kraju i zagranicą, przygotowane w oparciu o dane z GUS, Urzędów Pracy, urzędów administracji samorządowej. Niezbędne jest również wsparcie od ekspertów KK. Dzięki temu koordynatorzy będą mogli konsultować podejmowane w regionach działania, budować bazy danych, przygotowywać regulaminy komitetów oraz wymieniać się doświadczeniami.
Ekspertki Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentowały uczestnikom spotkania program „Strateg”, stworzony na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju. To narzędzie pozwoli członkom komitetów na efektywne i skuteczne wykorzystywanie kluczowych informacji do realizacji zadań.

By admin