dialog

Coroczna konsultacja założeń budżetu państwa jest jedną z najważniejszych form dialogu społecznego. W dniach 22-23.06. w Gdańsku grono naukowe Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod przewodnictwem prof. Kazimierza Friske przeprowadziło warsztaty szkoleniowe, przygotowane dla ekspertów KK NSZZ |”Solidarność”.

Wykłady „Ramy makroekonomiczne, finanse publiczne, rynek pracy i sytuacja społeczna kraju w kontekście opiniowania założeń budżetowych na rok 2016” zostały podzielone na dwa obszary – aspekty polityki makroekonomicznej oraz społecznej.
W pierwszym dniu poruszano zagadnienia dotyczące tendencji rozwoju i prognozy wskaźników makroekonomicznych oraz ograniczenia i szanse dalszego ich wzrostu w Polsce oraz Unii Europejskiej. Omówiono również problematykę ograniczeń w kształtowaniu finansów publicznych. Kolejny dzień został zdominowany przez problemy zatrudnienia i bezrobocia. Niepokojącą tendencją, o której rozmawiali uczestnicy szkolenia jest „wypłukiwanie” z rynku pracy średnio wykształconych. Poruszano również kwestie wyzwań społecznych i możliwości ich sprostania. Uczestnicy warsztatów byli zgodni, że wydatki społeczne należy traktować jak inwestycje, które sprzyjają długoterminowemu wzrostowi gospodarczemu. Od lat zarówno w Polsce jak i na świecie rośnie nierówność dochodów. Wynika to między innymi z faktu, że udział wynagrodzeń w Produkcie Krajowym Brutto w Polsce spada.
Kluczowy wniosek dyskusji był taki, że dialog społeczny jest istotnym elementem kształtowania polityki gospodarczej państwa, a jednocześnie gwarantem zachowania spokoju społecznego.

By admin