Regulamin funkcjonowania oddziałów

 

REGULAMIN

Funkcjonowania Oddziałów – Region Płock NSZZ „Solidarność”

ZASADY TWORZENIA ODDZIAŁÓW

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” działając na podstawie uchwały KK nr 58/2001 podjął uchwałę nr 193/2002 zmienioną uchwałą nr 14/ZRP/2006, dotyczącą utworzenia Oddziałów terenowych (powiatowych) struktury regionalnej w Sierpcu, Gostyninie i Płońsku.

Oddziały jako terenowe przedstawicielstwa Zarządu Regionu realizują jego zadania i funkcjonują zgodnie z uchwałami: Nr 58/2001 KK,, Nr 193/2002  ZRP, Nr 202/2002 ZRP, Nr 7/2007, Nr 126/ZRP/2008, Nr 237/ZRP/2009, Nr 279/ZRP/2013 niniejszego regulaminu przyjętego uchwałą nr 12/ZRP/2002.

Obszar działania Oddziałów obejmuje:

– administracyjny teren powiatu Gostynin – Oddział Gostynin

– administracyjny teren powiatu Sierpc – Oddział Sierpc

– administracyjny teren powiatu Płońsk – Oddział Płońsk

Strukturę organizacyjną Oddziału stanowią:

– Rada Oddziału

– Przewodniczący Rady Oddziału

Zasady wybory władz Oddziału:

– Rady Oddziału powołuje zarząd Regionu mocą uchwały wg zasad określonych w

par. 5 uchwały nr 193/2002 zmienionej uchwałą nr 14/ZRP/2006.

– Członkowie Rady Oddziału w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2014 roku wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym kandydata na przewdoniczacego. Wynik głosowania stanowi podstawowe do sporządzenia uchwały, którą podpisują wszyscy Członkowie Rady obecni na prawomocnym zebraniu, przekazując jej treść niezwłocznie do Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Pierwsze posiedzenie nowego składu osobowego Rady Oddziału zwołuje ustępujący Przewodniczący Rady Oddziału lub Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

 

 ZADANIA

  1. Posiedzenia Rady Oddziału odbywają się przynajmniej raz w miesiącu zwoływane są przez Przewodniczącego Rady lub na wniosek 1/5 członków Rady.
  2. Do zadań Rady Oddziału należy:

– utrzymywanie bieżących kontaktów ze strukturami tworzącymi Oddział

– monitorowanie zagrożeń na terenie oddziału dotyczących m.in. bezrobocia,    zwolnień grupowych, procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, przestrzegania prawa pracy i prawa związkowego

– reprezentowanie Oddziału wobec samorządu oraz partnerów społecznych funkcjonujących na terenie Oddziału

– Rada Oddziału przed wydaniem opinii dotyczącej projektu aktu prawnego przygotowanego przez samorząd gminy lub powiatu ma obowiązek skonsultować jej treść z Prezydium Zarządu Regionu

– przygotowanie preliminarzy rocznych i kwartalnych sprawozdań ich wykonania do zatwierdzenia przez Zarząd Regionu (w ramach należnych 4/7 odpisu)

– ustalenia pracy biura Oddziału – projekt pracy biura Oddziału przestawi Rada Oddziału do zatwierdzenia Zarządowi Regionu,

– doraźna pomoc Zakładowym Organizacjom Związkowym w wypadku łamania prawa pracy i prawa związkowego

– koordynacja działań związkowych pomiędzy Zarządem Regionu a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi tworzącymi Rady Oddziału

– akcje protestacyjne

– szkolenia

– uroczystości patriotyczno – religijne

– promocja związku

– Oddziały ściśle współpracują z Zarządem Regionu i korzystają z jego pomocy.

 

Zarząd Regionu lub Prezydium udzieli pomocy w przypadku pojawienia się problemu, którego rozwiązanie przekracza możliwości Oddziałów.

 

  1. Do zadań Przewodniczącego Rady Oddziału należy:

– zwoływanie przynajmniej raz w miesiącu Rady i jej przewodniczenie,

– koordynacja pracy Oddziału

– bezpośredni kontakt z zakładowymi organizacjami związkowymi

– reprezentowanie Oddziału wobec samorządu i administracji terenowej, partnerów społecznych funkcjonujących na terenie Oddziału,

– wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Zarządu Regionu lub upoważnionego członka Prezydium,

– obowiązek uczestniczenia w odprawach i zebraniach organizowanych przez Zarząd Regionu

– występowanie do Zarządu Regionu w sprawach przekraczających możliwość samodzielnego działania,

– podejmowanie działań w sprawach odprowadzania składek do Zarządu Regionu zgodnie z Uchwałą Finansową Związku

– egzekwowanie od zakładowych organizacji związkowych (międzyzakładowych) sporządzenia sprawozdań kwartalnych o liczbie członków, składkach członkowskich i funduszu oraz inne obowiązki lub zadania zlecone przez Zarząd regionu i radę Oddziału,

– bieżący nadzór nad realizacją preliminarza budżetu Oddziału

– bieżący nadzór nad pracą biura Oddziału.

 

                       ZASADY FINANSOWANIA ODDZIAŁÓW

  1. Ewidencję księgowo – finansową Oddziału prowadzi księgowość Zarządu Regionu.
  2. Wysokość odpisów do dyspozycji Oddziałów ze składek członkowskich została określona w uchwale nr 202/ZRP/2002 i wynosi ona 4/7 z 35% składki odprowadzanej przez zakładowe organizacje związkowe Oddziału do Regionu, inne jednorazowe wydatki przekraczające wpływy do Oddziału wymagają każdorazowo akceptacji Zarządu Regionu.
  3. Rada Oddziału przedstawia Zarządowi Regionu do zatwierdzenia preliminarz wydatków na każdy rok kalendarzowy. W preliminarzu ujęte są przewidywane dochody (odpisy 4/7 dla oddziału) oraz wydatki w tym uwzględniające koszty stałe funkcjonowania biura (czynsz, energia, telefon, płaca). Rada Oddziału może tworzyć preliminarze kwartalne, jednak dokumenty są tworzone wyłącznie na potrzeby Rady. Po zakończeniu każdego kwartału na podstawie sporządzonych dokumentów przez księgowość, Zarząd zatwierdza wykonanie finansowe oddziałów w zestawieniu do preliminarza rocznego. Na wydatki doraźne (kwiaty, artykuły biurowe, spożywcze, itp.) upoważniony członek Rady pobiera zaliczkę z kasy Zarządu Regionu, którą rozlicza na koniec każdego kwartału.
  4. Po zakończeniu każdego kwartału oraz roku kalendarzowego Rada Oddziału sporządza i przyjmuje sprawozdanie z realizacji budżetu (wzory preliminarzy oraz sprawozdań w księgowości ZRP), które przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Regionu.
  5. Za termin składania preliminarzy i sprawozdań na posiedzenia Zarządu Regionu Płockiego odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Oddziału.

 

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Niniejszy regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Zmiany do niniejszego regulaminu mogą być wprowadzone mocą uchwał ZRP.