Pismo dot. wykorzystania godzin związkowych

TKZ/KZ/MOZ                                                                                                              Miejscowość, dnia …………………

NSZZ „Solidarność”

przy  …………………..

TKZ/KZ/MOZ NSZZ “Solidarność” przy …………………….. działając na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 23. maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55. poz. 243 ze zm.) oraz na podstawie par. 4  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielenia urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługującym pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336), zwraca się z wnioskiem o zwolnienie pracownika (ów) z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w dniu …………………………………..

  1. Okolicznością uzasadniającą niniejszy wniosek jest przynależność do zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”  członków, zatrudnionych w naszym zakładzie pracy.
  2. Zwolnienie dotyczy:

a/……………………………………….. w wymiarze……………………………….(godzin)

b/…………………………………………w wymiarze……………………………….(godzin).

…………………………………………………………………..

Przewodniczący TKZ/KZ/MOZ NSZZ „Solidarność”