Karta zgłoszenia na kandydata na SIP

                           KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA

                                 na społecznego inspektora pracy

w……………………………………w…………………………………

Ja niżej podpisany    ………………………………………………………

(imię i nazwisko kandydata wydz./ dział)

zgłaszam……………………………………………………………………………………….

/imię i nazwisko kandydata/

na funkcję……………………………………………………. Społecznego inspektora pracy

/ zakładowego, oddziałowego, wydziałowego, grupowego/

wydz./dział …………………………………………….

Krótki opis i prezentacja

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Ja  niżej podpisany

………………………………………………………………

Wydz. / dział …………………………………………………

Wyrażam zgodę na kandydowanie na:

………………………………………… społecznego Inspektora pracy.

/podać funkcję : zakładowy, oddziałowy, wydziałowy, grupowy,/

Zapoznałem się z regulaminem wyborów i spełniam warunki określone w punkcie…………

Regulaminu.

……………………..

……………………. , …………………….. 20.. r.

miejscowość,                       data

własnoręczny podpis

Zgodnie z punktem ….. regulaminu kandydata zgłaszają następujące osoby:

Lp.    Imię i nazwisko      Wydz. / Dział            Podpis 
1.
2.
3.
4.
5.