Regulamin wyborów SIP

   

                               PRZYKŁADOWY REGULAMIN

           WYBORÓW SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

 

w………………………………………………………… uchwalony dnia

………………………  / (nazwa zakładu pracy)

 

Przez zakładowe organizacje związkowe, na podstawie ustawy o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 roku Dz.U. nr 35 poz. 163 z późn. zm.

 

 • 1

Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników zakładu pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

 • 2
  1. Społecznego inspektora pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy.
  2. Oddziałowego/ wydziałowego/ grupowego społecznego inspektora pracy wybierają i odwołują pracownicy oddziału/ wydziału/ brygady.
  3. Kadencja trwa 4 lata
  4. Zakładowym/ oddziałowym/ wydziałowym/ grupowym społecznym inspektorem pracy może być wyłącznie pracownik, który nie zajmuje stanowiska bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu pracy i jest członkiem związku zawodowego działającego w zakładzie pracy.
  5. Zakładowe organizacje związkowe mają prawo ustalić, że społecznym inspektorem pracy może być pracownik niebędący członkiem związku zawodowego.
  6. Zakładowy/ oddziałowy/ wydziałowy/ grupowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy.
  7. Zakładowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w branży, do której zakład należy, i co najmniej dwuletni staż pracy w danym zakładzie, a oddziałowy/ wydziałowy lub grupowy społeczny inspektor pracy – co najmniej dwuletni staż pracy w tej branży i co najmniej jeden rok pracy w danym zakładzie.

 

 

 

 

 • 3
 1. Wybory zakładowe/ oddziałowe/ wydziałowego/ grupowego inspektora pracy odbywają się na zebraniu załogi zwołanych na wniosek przynajmniej jednej z zakładowych organizacji związkowych w uzgodnionym terminie.
 2. O miejscu, terminie i celu zebrania kierownik zakładu pracy powiadamia pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń stosowanego zarządzenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 • 4
 1. W celu przygotowania i przeprowadzania wyborów zakładowego/ oddziałowego/ grupowego/ społecznego inspektora pracy, zakładowe organizacje związkowe powołują komisję wyborczą, wyznaczając równocześnie jej przewodniczącego i zastępcę.

Alternatywnie: 1. W Zależności o struktury organizacyjnej zakładu można dokonać wyboru oddziałowych / wydziałowych / grupowych społecznych inspektorów pracy.

 

 1. Do zadań komisji wyborczej należy:
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji o powołaniu komisji wyborczej,
 • wywieszenie regulaminu wyborów na tablicy ogłoszeń,
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na ZSIP / OSIP / WSIP / GSIP
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed zebraniem, listy zgłoszonych kandydatów,
 • przygotowanie listy obecności pracowników na zebraniu wyborczym,
 • przygotowanie kart do głosowania
 • prowadzenie zebrania
 • pisemne powiadomienie kierownika zakładu pracy o wyborze ZSIP / OSIP / WSIP / GSIP
 • zabezpieczenie dokumentów z zebrania, w tym kart do głosowania i przekazanie ich zakładowym organizacjom związkowym.
 •      5    
  1. Pisemne zgłoszenie kandydatów na ZSIP / OSIP / WSIP / GSIP należy składać do komisji wyborczej najpóźniej na 7 dni przed zebraniem. Zgłoszenia kandydatów po tym terminie nie będą przyjmowane.
  2. Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:

–  imię i nazwisko osoby kandydującej,

–  komórka organizacyjna w której pracuje kandydat,

– potwierdzenie własnym podpisem wole kandydowania na daną funkcję,

–  imię i nazwisko osoby zgłaszającej wraz z podpisem / lista osób zgłaszających                    poparcie dla kandydata p. 3 /,

–  oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków regulaminu.

 1. Kandydat powinien uzyskać pisemne poparcie, co najmniej ……. pracowników           danego  zakładu / oddziału /  wydziału / grupy.

 

Alternatywnie : 2. Zgłoszony kandydat na ZSIP powinien co najmniej posiadać pięcioletni w branży i co najmniej dwuletni staż w danym zakładzie. Natomiast oddziałowy / wydziałowy SIP dwuletni staż w branży oraz co najmniej jeden rok w danym zakładzie. Nie dotyczy to np. w zakładach nowo powstających.

 

 1. Do zgłoszenia kandydatów na ZSIP / OSIP / WSIP / GSIP uprawnieni są wszyscy pracownicy.

 

Alternatywnie: 3. Do zgłaszania kandydatów za ZSIP uprawnione są zakładowe organizacje związkowe działające w zakładzie pracy. Zakładowa organizacja związkowa może zgłosić więcej niż jednego kandydata.

 

 1. W przypadku wyrażenia zgody na kandydowanie na ZSIP przez członka komisji wyborczej przestanie on pełnić tę funkcję. Decyzję o uzupełnieniu składu komisji wyborczej podejmują zakładowe organizacje związkowe.
 •   6
 1. Przewodniczącym zebrania wyborczego jest przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji wyborczej.
 2. Zebranie protokołuje osoba wskazana przez kierownika zakładu pracy w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 3. Pracownicy zobowiązani są do udziału w zebraniu. Swoja obecność potwierdzają na liście obecności.
 4. Przewodniczący zebrania otwierając zebranie przedstawia porządek zebrania, który winien zawierać m.in.:
  • sprawozdanie zakładowego społecznego inspektora pracy z działalności w minionej kadencji dot. wyboru – nie dotyczy to np. w zakładach nowo powstających.
  • dyskusje,
  • przedstawienie zgłoszonych kandydatów,
  • 7
 1. Procedurę wyborczą rozpoczyna przewodniczący zebrania powołując komisję skrutacyjną spośród członków komisji wyborczej. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków i podlega zatwierdzeniu przez pracowników obcych na zebraniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku nie zatwierdzenia zaproponowanego przez przewodniczącego zebrania składu komisji skrutacyjnej, członków komisji skrutacyjnej powołuje się z pracowników zgłoszonych z Sali i zatwierdza indywidualnie w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat na ZSIP.
 4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
 • ustalenie sposobu głosowania,
 • rozdanie kart do głosowania,
 • zebranie kart do głosowania
 • policzenie głosów,
 • ogłoszenie wyników głosowania,
 • sporządzenie protokołu z głosowania.

 

 • 8

 

 1. Wybory społecznego inspektora pracy odbywają się w trybie tajnym i bezpośrednim.
 2. Głosuje się za pomocą karty do głosowania z wypisanymi w porządku alfabetycznym nazwiskami kandydatów.
 3. Głosuje się poprzez pozostawienie na karcie znaku x przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos.
 4. Głos jest nieważny, jeśli poparto większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych.
 5. Za wybranego uznaje się kandydata, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów ważnych.

 

Alternatywnie: 5. ( Za wybranego uznaje się kandydata, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów ważnych i ponad połowę głosów ważnych. Jeśli w pierwszej turze głosowania żaden kandydat nie uzyskał minimalnej liczby ponad połowę głosów  ważnych. Jeśli w pierwszej turze głosowania żaden kandydat nie uzyskał minimalnej liczby ponad 50% głosów, to przeprowadza się druga turę głosowania, do której przechodzą 2 kandydaci z największą liczbą głosów. Jeśli ustalenie nazwisk dwóch kandydatów nie jest możliwe ze względu na równą liczbę głosów, to do drugiej tury przechodzi kandydat z największą liczbą głosów oraz wszyscy kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali następną w kolejności jednakową liczbę głosów. Głosowanie w drugiej i każdej następnej turze odbywa się w takim samym trybie, jak głosowanie w turze pierwszej).

 1. Głosowanie uważa się za nieważne, jeżeli liczba oddanych kart do głosowania przekracza liczbę pracowników obecnych na zebraniu.

 

 

 

 • 9
 1. Kadencja zakładowego / oddziałowego / wydziałowego / grupowego społecznego inspektora pracy wygasła w przypadku:
 • Złożenia rezygnacji lub odwołania
 • Rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
  1. W przypadku niewywiązania się społecznego inspektora pracy ze swoich obowiązków może on być odwołany z tej funkcji przed upływem kadencji. Odwołania dokonuje się w takim samym trybie, jaki obowiązuje przy przeprowadzeniu wyborów.
  2. Na wniosek zakładowych organizacji związkowych lub co najmniej jednej piątej pracowników zakładowych społecznych inspektorów pracy może zostać odwołany w trybie określonym w § 8.
 • 10
 1. Zmiany do mniejszego regulaminu wprowadza się w drodze uzgodnienia pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

Podpisy osób reprezentujących zakładowe organizacje związkowe:

 

…………………………………..                               …………………………………………

…………………………………..                                …………………………………………

 

…………………….          …………………

miejscowość                       data