Plan szkoleń w Regionie Płockim

Plan zagadnień, tematów szkoleń dla członków NSZZ „Solidarność”

                           Regionu Płockiego na rok 2022.

 1. Szkolenie dla skarbników i komisji rewizyjnych (preliminarz przychodów i wydatków, dokumentacja finansowa). 

2. Szkolenie dla członków komisji zakładowych: narzędzia wspomagające działalność związkową:

  • Zarządzanie wydatkami organizacji związkowej i dokumentami księgowymi,
  • Zasady tworzenia profesjonalnych pism związkowych, uchwał, protokołów,
  • Tworzenie bazy danych,
  • Mobilna archiwizacja pism związkowych

 3. Szkolenie „Negocjacje”        

  –  Rodzaje, etapy oraz przygotowanie do negocjacji

 –  Techniki, style, strategia negocjacji

 –  Organizacja pracy zespołu negocjacyjnego                                                         

4. Radzenie sobie ze stresem (I etap).

5. Mobbing w miejscu pracy /I etap

6. Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy(normy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, systemy rozliczenia czasu pracy, praca w warunkach uciążliwych)     (szkolenie stacjonarne)

7. Szkolenie „Negocjacje” – drugie szkolenie

Rodzaje, etapy oraz przygotowanie do negocjacji

Techniki, style, strategia negocjacji

Organizacja pracy zespołu negocjacyjnego

8. Kształtowanie wizerunku działacza związkowego.

komunikacja społeczna,

komunikacja interpersonalna,

kształtowanie wizerunku medialnego.

9. Radzenie sobie ze stresem (II etap).

10. Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy i zasad BHP. /szkolenie stacjonarne/

11. Spory zbiorowe. Zasady prowadzenia sporu zbiorowego.

12. Zmiany w prawie pracy i BHP.

Umieszczone powyżej propozycje szkoleń mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zarządu Regionu Płockiego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziemy bezpośrednio informowali osoby, które przesłały zgłoszenie na szkolenie w określonym temacie.