Plan szkoleń w Regionie Płockim

Plan zagadnień, tematów szkoleń dla członków NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

 • Szkolenie ogólnozwiązkowe dla Komisji Rewizyjnych

Cel szkolenia: Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie działań kontrolnychkomisji rewizyjnej. Pozyskanie wiedzy na temat trybów pracy oraz istoty działania komisji.

Program szkolenia: preliminarze przychodów i wydatków, dokumentacja finansowa.

 • Szkolenie ogólnozwiązkowe (SOD) dla działaczy zakładowych

Cel szkolenia: poznanie podstaw prawa związkowego oraz okołozwiązkowego. Nabycie umiejętności skutecznego organizowania pracy komisji zakładowej. Nabycie podstawowych umiejętności negocjacyjnych.

Program szkolenia: Dlaczego się organizujemy. Cechy działacza związkowego. Podstawy wewnętrzne i zewnętrzne działalności związkowej. Uprawnienia związków zawodowych. Regulaminy i porozumienia – w tym układy zbiorowe pracy. Specyfika i czynniki determinujące siłę związku zawodowego. Organizacja pracy własnej lidera. Konflikt i czynniki wpływające na negocjacje: strategie negocjacyjne, taktyki negocjacyjne, asertywność. Związki zawodowe w kontekście prawodawstwa UE.

 • Zarządzanie konfliktem

Cel szkolenia: poznanie przyczyn powstawania konfliktów oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Program szkolenia: Czym jest konflikt: niezgodność celów, brak korzyści,
wzajemna zależność, nieuchronność. Rodzaje konfliktów: wewnętrzny, interpersonalny, wewnątrzgrupowy, międzygrupowy. Konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Fazy konfliktu. Indywidulany style rozwiązywania konfliktów: asertywność, porozumiewanie pośrednie, brak asertywności, agresja bierna i czynna. Co wpływa na styl rozwiązywania konfliktów. Metody rozwiazywania konfliktów:  podwójna dbałość, pokonany- pokonany, kompromis, zwycięzca-zwycięzca.

 • Wizerunek działacza związkowego (część I)

Cel szkolenia: świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego, nabycie umiejętności publicznych wystąpień.

Program szkolenia: Komunikacja społeczna w działalności związkowej. Komunikacja interpersonalna. Aktywne słuchanie. Głos jako narzędzie w procesie porozumiewania się. Wystąpienia publiczne. Wizerunek zewnętrzny związku zawodowego. Jak pokonać tremę i stres.

 • Wizerunek działacza związkowego (część II) – ćwiczenia praktyczne

Cel szkolenia: ćwiczenia praktyczne w świadomym kształtowaniu wizerunku działacza związkowego.

Program szkolenia: Komunikacja interpersonalna i jej zastosowanie w działalności związkowej. Komunikacja werbalna – ćwiczenia: retoryka, słuchanie innych, parafraza, sugestia, perswazja, manipulacja, trudne pytania – jak na nie odpowiadać, przemawianie na zebraniach i zgromadzeniach. Komunikacja niewerbalna – ćwiczenia:  odczytywanie mowy ciała, gestykulacja, emisja głosu, panowanie nad emocjami – inteligencja emocjonalna. Stres – jak sobie z nim radzić – ćwiczenia. Kreowanie wizerunku związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.

 • Szkolenie związkowe dla członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Międzyzakładowej

Cel szkolenia: Szkolenie dedykowane dla potrzeb Komisji NSZZ „Solidarność” w PKN Orlen S.A.

Szkolenie odbędzie się w terminie maj / czerwiec 2023r.

 • Rozwój związku – szkolenie podstawowe cz. I i cz. II

Cel szkolenia: Uświadomienie potrzeby, oraz nabycie praktycznych umiejętności skuteczniejszego organizowania pracowników w warunkach dzisiejszego rynku pracy. Uświadomienie uczestnikom korzyści z tworzenia własnej, silnej reprezentacji pracowniczej i wspólnym działaniu na rzecz poprawy swoich warunków pracy. Uzmysłowienie, że najskuteczniejszą formą wspólnego działania jest zrzeszanie się w związek zawodowy. Dostarczenie argumentów obalających potoczne (często stereotypowe) poglądy, blokujące pracowników przed podjęciem decyzji, o wstąpieniu do już istniejącej lub stworzeniu własnej organizacji, nabycie praktycznych umiejętności pracy z pracownikami w celu pozyskiwania ich do Związku.

Program szkolenia: Identyfikacja i sposoby rozwiązywania problemów pracowniczych. Związek zawodowy – czynniki determinujące pozycję Związku. Interes pracodawcy a interes pracownika. Przeszkody uniemożliwiające rozwój związku w zakładzie – diagnoza sytuacji. Sposoby radzenia sobie z nimi. Strategia rozwoju NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Planowanie działań na rzecz rozwoju organizacji związkowej. Praktyka prowadzenia rozmów – ćwiczenia.

 • Rozwój związku cz. III – prowadzenie rozmów

Cel szkolenia: nabycie praktycznych umiejętności pracy z pracownikami w celu pozyskiwania ich do Związku.

Program szkolenia: Przypomnienie najważniejszych elementów szkolenia podstawowego. Raport uczestników z prowadzonych działań. Praktyka prowadzenia rozmów – ćwiczenia.

 • Stres w miejscu pracy

Cel szkolenia: przygotowanie struktur związkowych do przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy.

Program szkolenia: Zdefiniowanie zjawiska stresu w miejscu pracy. Czynniki wywołujące stres w miejscu pracy. Strategia radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Skutki stresu dla pracownika i pracodawcy. Audyt stresu w środowisku pracy. Wsparcie społeczne. Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność” na rzecz walki ze stresem w miejscu pracy.

 • Negocjacje

Cel szkolenia: nabycie umiejętności negocjacyjnych.

Program szkolenia: Konflikt. Etapy negocjacji. Warunki skutecznych negocjacji. Zespół negocjacyjny. O czym należy pamiętać negocjując Układ Zbiorowy Pracy? Strategie negocjacyjne. Taktyki negocjacyjne. Czynniki determinujące siłę związku zawodowego. Komunikat asertywność oraz „komunikat ja”. Ćwiczenia negocjacyjne. Symulacja negocjacji.

 •  Redagowanie internetowych stron związkowych i Facebook

Cel szkolenia: Przygotowanie do utworzenia profesjonalnej związkowej strony internetowej czy profesjonalnego profilu na Facebook.

Program szkolenia: Komunikacja. Informacja – po co i komu jest potrzebna szybka i prawdziwa. Omawiamy pożądaną strukturę strony internetowej, poszczególne działy i
zakładki. Poznajemy budowę i cechy skutecznej informacji; a także błędy, które
osłabiają wydźwięk. Piszemy informację. Prawne aspekty – prawo prasowe, umieszczanie zdjęć, loga, linków itp. Czym są media społecznościowe i jaką pełnią rolę. Edge rank- jak działa mózg facebooka. Jakie treści powinny pojawiać się na fanpage.

 • Szkolenie związkowe dla członków Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Płocku
  • Pandemia Covid-19 w obliczu zaburzeń lękowych, depresyjnych i uzależnień u osób dorosłych;
  • Współpraca nauczyciela z rodzicami. Znaczenie wiedzy nauczyciela na temat farmakoterapii i psychoterapii dzieci w kontekście relacji z rodzicami;
  • Trudności adolescentów w budowaniu odrębności;
  • Struktura i uprawnienia MOZ.

Cel szkolenia: szkolenie dedykowane dla potrzeb członków Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Płocku.

 • Szkolenie związkowe dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z uprawnieniami i regulacjami dotyczącymi pracy SIP.