Plan szkoleń w Regionie Płockim

Plan zagadnień, tematów szkoleń dla członków NSZZ „Solidarność”
Regionu Płockiego na rok 2019.

1. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych; Regulacje prawne od 01 stycznia 2019 /styczeń 2019/
2. Szkolenie dla skarbników i komisji rewizyjnych (preliminarz przychodów i wydatków, dokumentacja finansowa). Luty 2019 r.
3. Odpowiedzialność prawna działacza związkowego, ochrona związkowa członka związku i działacza związkowego, organizowanie pracy działacza związkowego, wzory pism do pracodawcy, dokumentacja organizacji związkowej
4. „Pracownicze Programy Kapitałowe” /wg. Potrzeb/.
5. Tworzenie strategii rozwoju własnej organizacji związkowej; Organizowanie pracowników w Związek .
6. Warsztaty. Rozwój związku, pozyskiwanie nowych członków związku./I szkolenie 5/6 marzec i II szkolenie 7/8 marzec/
7. Szkolenie negocjacyjne / Rodzaje, etapy oraz przygotowanie do negocjacji. Techniki, style, strategia negocjacji. Organizacja pracy zespołu negocjacyjnego/.
8. Kształtowanie wizerunku działacza związkowego / Komunikacja społeczna, komunikacja interpersonalna, kształtowanie wizerunku medialnego.
9. Bieżące zmiany w prawie pracy, w ustawie o związkach zawodowych, merytoryczne i praktyczne przygotowanie do negocjacji ZUZP z pracodawcami /OM NSZZ „S” PKN ORLEN czerwiec 2018 r./
10. Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy i zasad BHP.
11. Spory zbiorowe. Zasady prowadzenia sporu zbiorowego.
12. Szkolenie dla SIP (normy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, systemy rozliczenia czasu pracy, praca w warunkach uciążliwych)

Uchwała ws. obciążenia za szkolenie

Umieszczone powyżej propozycje  szkoleń mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zarządu Regionu Płockiego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziemy bezpośrednio informowali osoby, które przesłały zgłoszenie na szkolenie w określonym temacie.