Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do Regulaminu I Regionalnego Konkursu Historycznego z okazji

XXXV Rocznicy Powstania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”„Droga do wolności”

………………………………………….

(pieczęć szkoły z adresem i numerem telefonu)

………………………………………….

(miejsce i data)

 

 

 

 

Komisja Szkolna Konkursu „Droga do wolności”

w ……………………………… (szkoła i miejscowość)

Protokół przebiegu pierwszego etapu Konkursu

„Droga do wolności”

Komisja Szkolna powołana przez dyrektora szkoły  ……….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….…… (nazwa szkoły) w składzie:

 

  1. Przewodniczący Komisji Szkolnej ………………………………………………………………………………………………..
  2. …………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………

 

stwierdzają, że w pierwszym etapie Konkursu wzięło udział ……………………………………… uczniów.

 

Uczniowie uzyskali następującą liczbę punktów(proszę wypełnić drukowanymi literami):

 

Imię i nazwisko uczniaLiczba uzyskanych punktów
1.
2.
3.
4.

 

Do Protokołu Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej dołącza oświadczenia  rodziców lub opiekunów prawnych.

Dyrektor szkoły

……………………………………

(podpis)

 

Komisja Szkolna

 

………………………………  (podpis)

 

 

………………………………  (podpis)

 

………………………………   (podpis)