Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

 

Informacje ogólne:

 • Konkurs „Droga do wolności” jest przejawem kształtowania postaw obywatelskich, poznania najnowszej historii swojego kraju i jako taki stanowi cenna inicjatywę edukacyjną.
 • Głównymi celami są:
  • zapoznanie młodzieży z sytuacją społeczno-polityczną w Polsce w latach 1970-1989,
  • uświadomienie młodzieży znaczenia NSZZ „Solidarność” w przemianach społeczno-politycznych w Polsce i na świecie,
  • budowanie wśród młodych ludzi odpowiedniej postawy moralnej i obywatelskiej, a także dumy z dokonań Polaków
  • uświadomienie młodzieży znaczenia i wpływu „Solidarności” na obecny kształt społeczno-polityczny Polski,
  • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,
  • nabycie wiedzy związanej z powstaniem i działalnością NSZZ „Solidarność” w Regionie Płockim (Płock, Gostynin, Sierpc).

 

Zakres tematyczny konkursu

 

Pytania konkursowe dotyczą:

 

 • ogólnej (bez zagłębiania się w wiedzę szczegółową) znajomości sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i w Europie latach 1970-1989,
 • budowania PRL- sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza, kulturalna społeczeństwa polskiego począwszy od roku 1970 (zakres ogólny),
 • przyczyny i ogólny przebieg wystąpień robotniczych i zrywów niepodległościowych w latach 1970, 1976, 1980 (strajki lipcowe i sierpniowe),
 • narodziny opozycji demokratycznej w PRL w latach 70.
 • przyczyny powstania NSZZ „Solidarność”,
 • działalność NSZZ „Solidarność” w Polsce (zakres ogólny) i w Regionie Płockim (zakres szczegółowy) w latach 1980-1981 (do 13 grudnia 1981 r.)
 • przyczyny wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce,
 • działalność NSZZ „Solidarność” po 13 grudnia 1981 roku- w Polsce (wiedza ogólna) i w Regionie Płockim (zakres szczegółowy)- główni działacze, organizacje związkowe w zakładach pracy, inwigilacja ze strony SB, wprowadzenie stanu wojennego i jego przebieg na północnym Mazowszu, działalność konspiracyjna 1981-1989, odrodzenie „Solidarności” u schyłku lat 80.),
 • wydarzenia lat 1988-89- podpisanie porozumień pomiędzy stroną związkowo-społeczną i rządową zakończone wyborami do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 roku,

* Działalność  .NSZZ „Solidarność” po odzyskaniu niepodległości w 1989r. w Polsce i regionie płockim.(do 2014 r.)

 

 1. 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miast i powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego,
 • I etap konkursu odbędzie się 10 kwietnia 2015 roku, w poszczególnych szkołach i będzie miał formę testu. Wypełnione arkusze testów będą przesyłane na adres Zarządu Regionu Płockiego 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 5 do dnia 22.IV. gdzie nastąpi weryfikacja wyników wg opracowanego przez komisję konkursową klucza.
 • Do II etapu przechodzi po 35 najlepszych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów. Jeżeli uczniowie uzyskają jednakową liczbę punktów, do II etapu przechodzi ten, który uzyskał więcej punktów w pytaniach najtrudniejszych. Na etapie szkolnym limit czasu wynosi 60 minut.
 • II etap konkursu (finałowy) odbędzie się w siedzibie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w Płocku pod koniec maja 2015 roku. Uczniowie będą rozwiązywali zadania w formie testu. Czas trwania II etapu wynosi 60 minut.
 • Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu prac komisji konkursowej i przesłane mailem, ewentualnie faxem do poszczególnych placówek biorących udział w konkursie.
 • Jeżeli uczniowie w etapie finałowym uzyskają jednakową liczbę punktów, wyższe miejsce zajmuje uczeń, który uzyska więcej punktów w pytaniach najtrudniejszych.
 • Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w terminie określonym przez organizatorów.
 • Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i zaproszenia na koncert jubileuszowy NSZZ „Solidarność” z udziałem zespołu „Dżem” – pozostali uczestnicy dyplomy okolicznościowe. 3 nagrody dla kategorii: klasy gimnazjalne, 3 nagrody dla kategorii: klasy ponadgimnazjalne, 3 nagrody w konkursie poetyckim.

 

 1. 2. Konkurs poetycki  skierowany jest do młodzieży szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem udziału jest

nadesłanie zestawu 2 wierszy o tematyce patriotycznej

napisanych komputerowo i podpisanych godłem. Do zestawu

należy dołączyć zaklejoną kopertę z danymi autora (imię,

nazwisko, szkoła, kontakt). Autorzy trzech najlepszych wierszy

zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi i okolicznościowymi

dyplomami.

Prace należy kierować na adres: Region Płocki Solidarność, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 5 z dopiskiem „Konkurs poetycki” w terminie do 30 maja 2015 roku.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 czerwca 2015 roku, a wręczenie Laureatom nagród na koncercie jubileuszowym NSZZ „Solidarność”.

 

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego i Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Płockiego.

Jury oceniające prace konkursowe składa się z osób wyznaczonych przez organizatora.

 

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:
  • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci internetowej,
  • rozpowszechnianie wyników konkursu, a także nazwisk osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia
  • wykorzystanie w materiałach wydawniczych i informacyjnych.

 

 1. Terminarz:
 2. Do 17 III 2015 r. zgłoszenie zamiaru przystąpienia do konkursu na adres mailowy podany poniżej.
 3. Do 7 IV 2015r. przesłanie pytań konkursowych do poszczególnych placówek biorących udział w konkursie.
 4. 10 IV 2015r. roku I etap konkursu w placówkach biorących udział w konkursie.
 5. Do 15 IV 2015r. przesłanie wyników konkursu do organizatora na e-mail:plock@solidarnosc.org.pl
 6. 29 V 2015r.roku II etap konkursu w siedzibie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, Płock, ul Stary Rynek 5.
 7. Do 12 VI 2015r. przesłanie mailem wyników II etapu konkursu historycznego oraz konkursu poetyckiego do poszczególnych placówek biorących udział w konkursie.
 8. Oficjalne rozdanie nagród (miejsce i termin zostaną podane mailem).
 9. Uwagi końcowe
 10. Każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

 1. Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie historycznym

Załącznik Nr 2 – Protokół przebiegu pierwszego etapu Konkursu historycznego

 • Kontakt z organizatorami:
 • e-mail: sekretariat.plock@solidarnosc.org.pl
 • 242628833