Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” za okres..

Protokół z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” …….

za okres sprawozdawczy ………………………….

Skład Komisji: ………………………………………………………….

Członkowie Komisji na zebraniu w dniu ……….zapoznali się ze sprawozdaniami, protokołami oraz informacjami Komisji Zakładowej.

  1. Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie finansowe za rok …… Dokument przygotowano

starannie i szczegółowo. Gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i zgodne ze Statutem i Regulaminem Związku.

  1. W okresie sprawozdawczym odbyło się ….. zebrań,. W zebraniach uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej. Na zebraniach rozpatrywano m.in. sprawy :

…………………………..

……………………………..

  1. Komisja Zakładowa podjęła decyzję …………………………………
  2. Realizacja wniosków i uchwał WZD …… r.

…………………………………….

  1. Komisja Rewizyjna na podstawie przeanalizowanych protokołów, jak również obserwacji z

posiedzeń i rozmów z członkami Związku zauważyła ………………………….

  1. Komisja Rewizyjna na podstawie przeanalizowanych sprawozdań, protokołów, jak

również obserwacji z posiedzeń ocenia pozytywnie pracę Komisji Zakładowej w omawianym

okresie.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

……………………..

Podpisy

Płock, dn.  ……………………… r.

W pkt. 1 można dopisać ewentualnie rozliczenie finansowe – jakie były wpływy w danym roku, jakie koszty, ewentualnie sprawozdanie finansowe może stanowić załącznik do protokołu Komisji Rewizyjnej.